Title: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Other Titles: The Analysis of Cost Management in the Company
Authors: Levorová, Jolana
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8423
Keywords: náklady;výnosy;vertikální analýza;horizontální analýza
Keywords in different language: costs;profits;vertical analysis;horizontal analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou a řízením nákladů ve společnosti Beton Union Plzeň s.r.o. V práci jsou charakterizovány náklady, jejich pojetí a jejich členění dle různých hledisek. Současně jsou vymezeny i vztahy mezi náklady, výnosy a výsledkem hospodaření. Je provedena charakteristika společnosti Beton Union Plzeň s.r.o., kdy jsou uvedeny obecné informace o společnosti, jejím vzniku a je zachycen i vývoj výroby betonu v posledních letech. Dále je definována finanční analýza včetně uživatelů finanční analýzy, metody finanční analýzy a podrobně jsou popsány poměrové ukazatele. Na konci této kapitoly je představena hodnotová analýza a způsoby, jak do firmy zavést hodnotovou analýzu. Ve čtvrté kapitole je zpracována vertikální a horizontální analýza nákladů i výnosů a je provedena analýza dle jednotlivých vybraných druhů. V závěru jsou navrženy způsoby optimalizace finančních nákladů tak, aby se docílilo zlepšení, a jsou vymezeny vztahy mezi položkami nákladů a výnosů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to the analysis of the costs in the company Beton Union Pilsen, Ltd. In the thesis costs, their conception a their division by various points of view are defined. There are found relations between costs, earnings and profit. The characteristic of the company are mentioned - where general information, origin of the company and production of concrete in last few years. There is also described financial analysis including users of financial analysis, methods of financial analysis and there are also evaluative indicators defined. In the end of this chapter the worth analysis and methods, how to introduce the worth analysis into the company is explained. In the fourth chapter vertical and horizontal analysis of costs and profits and also their analysis by specific types is typified. The ending suggests some ways of optimalization of financial costs so there could be achieved good improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Levorova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_levorova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
BP_levorova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_levorova.PDFPrůběh obhajoby práce194,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.