Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Další názvy: The Analysis of Cost Management in the Company
Autoři: Levorová, Jolana
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8423
Klíčová slova: náklady;výnosy;vertikální analýza;horizontální analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: costs;profits;vertical analysis;horizontal analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou a řízením nákladů ve společnosti Beton Union Plzeň s.r.o. V práci jsou charakterizovány náklady, jejich pojetí a jejich členění dle různých hledisek. Současně jsou vymezeny i vztahy mezi náklady, výnosy a výsledkem hospodaření. Je provedena charakteristika společnosti Beton Union Plzeň s.r.o., kdy jsou uvedeny obecné informace o společnosti, jejím vzniku a je zachycen i vývoj výroby betonu v posledních letech. Dále je definována finanční analýza včetně uživatelů finanční analýzy, metody finanční analýzy a podrobně jsou popsány poměrové ukazatele. Na konci této kapitoly je představena hodnotová analýza a způsoby, jak do firmy zavést hodnotovou analýzu. Ve čtvrté kapitole je zpracována vertikální a horizontální analýza nákladů i výnosů a je provedena analýza dle jednotlivých vybraných druhů. V závěru jsou navrženy způsoby optimalizace finančních nákladů tak, aby se docílilo zlepšení, a jsou vymezeny vztahy mezi položkami nákladů a výnosů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is devoted to the analysis of the costs in the company Beton Union Pilsen, Ltd. In the thesis costs, their conception a their division by various points of view are defined. There are found relations between costs, earnings and profit. The characteristic of the company are mentioned - where general information, origin of the company and production of concrete in last few years. There is also described financial analysis including users of financial analysis, methods of financial analysis and there are also evaluative indicators defined. In the end of this chapter the worth analysis and methods, how to introduce the worth analysis into the company is explained. In the fourth chapter vertical and horizontal analysis of costs and profits and also their analysis by specific types is typified. The ending suggests some ways of optimalization of financial costs so there could be achieved good improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Levorova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_levorova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_levorova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_levorova.PDFPrůběh obhajoby práce194,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.