Title: Uplatnění inovací při rozvoji podnikání
Other Titles: The role of innovations in business development
Authors: Majerová, Lucie
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Duchek, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8426
Keywords: inovace;důvody inovací;typologie inovací;inovační proces
Keywords in different language: innovations;reasons of introducing innovations;typology of innovations;innovation process
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku inovací, resp. jejich uplatnění při rozvoji podnikání. První část práce je teoretická. Je v ní nejdříve objasněn rozdíl mezi pojmy invence a inovace a následně vymezen samotný pojem inovace. Dále jsou uvedeny některé z důvodů zavádění inovací a některé ze zdrojů inovací. Pozornost je poté věnována typologii inovací, inovačnímu procesu a jeho jednotlivým fázím, inovační strategii a jejím typům a budování inovativní organizace. Praktická část práce začíná představením podniku KARPEM a.s. Nejprve jsou uvedeny důvody, které podnik přiměly k zahájení série inovací na začátku roku 2012. Poté jsou popsány inovace vytvořené v uvedeném roce, tedy ještě před navštěvováním podniku autorkou práce. Tímto popisem je zhodnocen stav podniku, ve kterém se podnik z hlediska inovací nacházel, když autorka do podniku začala docházet ? začátek roku 2013. Na tuto část navazuje popis inovace, na které se autorka podílela.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the issues of the innovations and their role in business development. The first part of the thesis is theoretical. First of all, there is clarified the difference between the terms invention and innovation and afterwards there is defined the term innovation itself. Furthermore, there are stated some reasons of introducing innovations and some sources of the innovations. Then the attention is paid to typology of innovations, innovation process and its particular phases, innovation strategies and their types and setting up innovation organizations. The practical part of thesis starts with the introduction of the KARPEM a.s. enterprise. At first, there is the description of reasons that made company to start series of innovations at the beginning of year 2012. Then there is description of the innovations, which were created in the mentioned year thus in the year before the author´s visit of the company. This description is reviewed status of the company in which the company was in terms of innovation when the author began visiting the company - the beginning of the year 2013. This part is followed by a description of innovation what the author was participated in.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Majerova_Lucie.pdfPlný text práce826,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_majerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
BP_majerova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BP_majerova.PDFPrůběh obhajoby práce185,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.