Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Competitiveness analysis of the selected company
Authors: Pech, Lukáš
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8431
Keywords: konkurenceschopnost;finanční analýza;SWOT analýza
Keywords in different language: competitiveness;financial analysis;SWOT analysis
Abstract: Cílem této práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci vybraného podniku DIGIFAST s. r. o. a navrhnout možná zlepšení postavení podniku na trhu. V první části je teoreticky zpracován pojem podnik, konkurenceschopnost dle Portera, finanční analýza a SWOT analýza. Ve druhé části jsou teoretické poznatky aplikovány v praxi. Je provedena charakteristika zvoleného podniku. Dále je provedena finanční analýza pomocí poměrových a absolutních ukazatelů, které čerpají data z finančních výkazů. Na základě těchto dat je provedena SWOT analýza, která obsahuje silné a slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby podniku. V další části je prezentován odhad vývoje trendu v oboru ?fotografie? ve střednědobém horizontu. Na konec je firma porovnána s místními konkurenty a na základě všech doposud získaných informací jsou firmě navrhnuty možná zlepšení jejího postavení na trhu.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to rate the economic situation of selected company DIGIFAST s. r. o. and suggest how to improve it. In the first part is theoretically explained concept of business, competitiveness according to the Porter, financial and SWOT analysis. In the second part are theoretical knowledge applied in practice. Basic characteristic of selected company is performed. Furthermore financial analysis is done by using the ratio of indicators that draw information from financial statements. Based on data collected from this analysis is a SWOT analysis made, which includes strengths and weaknesses, opportunities and threads of the company. In the next part is presented an estimate of the development of the trend in photography in the medium large term. In the end of the thesis is company compared with local competitors and based on the information acquired so far there are proposals on how to improve its position in the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Pech.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
BP_pech_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_pech_OP.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
BP_pech.PDFPrůběh obhajoby práce189,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.