Název: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Další názvy: Competitiveness analysis of the selected company
Autoři: Pech, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8431
Klíčová slova: konkurenceschopnost;finanční analýza;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: competitiveness;financial analysis;SWOT analysis
Abstrakt: Cílem této práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci vybraného podniku DIGIFAST s. r. o. a navrhnout možná zlepšení postavení podniku na trhu. V první části je teoreticky zpracován pojem podnik, konkurenceschopnost dle Portera, finanční analýza a SWOT analýza. Ve druhé části jsou teoretické poznatky aplikovány v praxi. Je provedena charakteristika zvoleného podniku. Dále je provedena finanční analýza pomocí poměrových a absolutních ukazatelů, které čerpají data z finančních výkazů. Na základě těchto dat je provedena SWOT analýza, která obsahuje silné a slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby podniku. V další části je prezentován odhad vývoje trendu v oboru ?fotografie? ve střednědobém horizontu. Na konec je firma porovnána s místními konkurenty a na základě všech doposud získaných informací jsou firmě navrhnuty možná zlepšení jejího postavení na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to rate the economic situation of selected company DIGIFAST s. r. o. and suggest how to improve it. In the first part is theoretically explained concept of business, competitiveness according to the Porter, financial and SWOT analysis. In the second part are theoretical knowledge applied in practice. Basic characteristic of selected company is performed. Furthermore financial analysis is done by using the ratio of indicators that draw information from financial statements. Based on data collected from this analysis is a SWOT analysis made, which includes strengths and weaknesses, opportunities and threads of the company. In the next part is presented an estimate of the development of the trend in photography in the medium large term. In the end of the thesis is company compared with local competitors and based on the information acquired so far there are proposals on how to improve its position in the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Pech.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pech_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pech_OP.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pech.PDFPrůběh obhajoby práce189,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8431

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.