Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of the Competitiveness of the Company
Authors: Trejbalová, Lucie
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8452
Keywords: konkurenceschopnost;analýza;predikce odvětví
Keywords in different language: competitiveness;analysis;branch prediction
Abstract: Tato práce se již podle názvu tématu zabývá konkurenceschopností vybrané společnosti, kterou je EURO NOVA&PARTNER?S spol. s r.o. Zahrnuje zhodnocení současné situace této společnosti a její pozice na trhu, vliv okolí podniku, jeho zdroje a finanční možnosti. Hodnocení je realizováno na základě vypracovaných analýz, jedná se o analýzu okolí společnosti, dále interní analýzu, finanční analýzu a nakonec SWOT analýzu jako shrnutí předchozích, která na základě zmíněných metod vyvozuje závěr o současné situaci podniku. Výstupem zpracovaných analýz je souhrn silných stránek (zejména dobré jméno společnosti a její hmotné a personální zázemí), slabých stránek (hlavně dělení investic mezi dvě vedoucí zaměření znamená pro podnik nevýhodu proti konkurenci), příležitostí a hrozeb společnosti. Z toho plyne zhodnocení, že ačkoliv si společnost vede v současné době velmi dobře, existuje zde hrozba potenciálních potíží vzniklých její nepřiměřenou zadlužeností. Následuje predikce odvětví, v němž společnost působí, a v závěru jsou navržena opatření, která by měla alespoň částečně redukovat hrozbu vzniku neschopnosti společnosti splácet své závazky.
Abstract in different language: According to the name of the topic this work engages in competitiveness of the chosen company - EURO NOVA&PARTNER?S Itd. It includes evaluation of its actual situation and position on the market, influence of the environs of the company, its resources and financial possibilities. The evaluation is based on evolved analyses, it concerns the analysis of the company?s environs, internal analysis, financial analysis and finally SWOT analysis which, as the synthesis of the previous methods, concludes the actual situation of this company. As a result of the evolved analyses is resume of strengths (especially renin of company and material and personal background), weaknesses (dividing investment between two leading focuses mainly means for the company handicap in competition), opportunities and threats of the company. Due to evaluation even the company gets very well in this time, there could be the threat of possible difficulties incurred by its disproportional debt. After that follows predicate of the branch the company is part of. In the end are suggested arrangements which at least should partly reduce the threat of disability to pay off company's obligations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - TREJBALOVA.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
BP_trejbalova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
BP_trejbalova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
BP_trejbalova.PDFPrůběh obhajoby práce187,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.