Title: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku
Other Titles: Effective purchase, sale and co-operation of the company
Authors: Trnková, Veronika
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8453
Keywords: nákup;prodej;kooperace;proces;analýza
Keywords in different language: purchase;sale;cooperation;process;analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je založena na charakteristice a analýze procesu a činnosti nákupu, prodeje a kooperace ve zvoleném podniku, vymezení a popsání hlavních problémů současnosti u těchto procesů a navržení opatření k zefektivnění. V úvodu je popsán podnik INKOS Rokycany s.r.o., jeho stručná historie, portfolio výrobků a hospodářské výsledky. Dále jsou charakterizovány podnikové procesy a možnosti řízení zásob. Následující tři kapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti- nákup, prodej a kooperace. V každé z těchto kapitol je uvedena teoretická část, která je poté aplikována přímo na podnik. Na základě analýz jsou uvedeny hlavní problémy v jednotlivých oblastech a navržena možná opatření na zlepšení. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky z praktické i teoretické části a uvedeny návrhy na vylepšení v oblasti nákupu,prodeje a kooperace v podniku.
Abstract in different language: Thesis is based on the characteristic and analysis of process and business of purchase,sale and cooperation in the chosen enterprise, defining and describing the major contemporary challenges for these processes, and proposing precautions for efficiency. In the introduction the thesis describes the company INKOS Rokycany Ltd., its brief history, product portfolio and financial results. Afterwards there are characterized business processes and inventory management capabilities. The following three chapters focus on individual areas-purchase, sale and cooperation. Each of these chapters contains the theoretical part, which is afterward applied directly to the company. At the basis of analysis the main problems in particular areas are given and possible measures for improvement are set. The conclusion summarizes the lessons learned from practical and theoretical parts and gives suggestions for improvements in purchase, sale and cooperation in the enterprise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2013 Veronika.Trnkova.pdfPlný text práce375,72 kBAdobe PDFView/Open
BP_trnkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce599,85 kBAdobe PDFView/Open
BP_trnkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
BP_trnkova.PDFPrůběh obhajoby práce179,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.