Název: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku
Další názvy: Effective purchase, sale and co-operation of the company
Autoři: Trnková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8453
Klíčová slova: nákup;prodej;kooperace;proces;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;sale;cooperation;process;analysis
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je založena na charakteristice a analýze procesu a činnosti nákupu, prodeje a kooperace ve zvoleném podniku, vymezení a popsání hlavních problémů současnosti u těchto procesů a navržení opatření k zefektivnění. V úvodu je popsán podnik INKOS Rokycany s.r.o., jeho stručná historie, portfolio výrobků a hospodářské výsledky. Dále jsou charakterizovány podnikové procesy a možnosti řízení zásob. Následující tři kapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti- nákup, prodej a kooperace. V každé z těchto kapitol je uvedena teoretická část, která je poté aplikována přímo na podnik. Na základě analýz jsou uvedeny hlavní problémy v jednotlivých oblastech a navržena možná opatření na zlepšení. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky z praktické i teoretické části a uvedeny návrhy na vylepšení v oblasti nákupu,prodeje a kooperace v podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is based on the characteristic and analysis of process and business of purchase,sale and cooperation in the chosen enterprise, defining and describing the major contemporary challenges for these processes, and proposing precautions for efficiency. In the introduction the thesis describes the company INKOS Rokycany Ltd., its brief history, product portfolio and financial results. Afterwards there are characterized business processes and inventory management capabilities. The following three chapters focus on individual areas-purchase, sale and cooperation. Each of these chapters contains the theoretical part, which is afterward applied directly to the company. At the basis of analysis the main problems in particular areas are given and possible measures for improvement are set. The conclusion summarizes the lessons learned from practical and theoretical parts and gives suggestions for improvements in purchase, sale and cooperation in the enterprise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2013 Veronika.Trnkova.pdfPlný text práce375,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_trnkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce599,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_trnkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_trnkova.PDFPrůběh obhajoby práce179,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.