Title: Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt
Other Titles: The Influence of the Global Financial Crisis on Selected Economic Subject
Authors: Vítová, Andrea
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Franče, Vaclav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8456
Keywords: finanční krize;finanční analýza;poměrové ukazatele;soustavy ukazatelů;oborové hodnoty;zhodnocení finanční situace;ZAT a.s.
Keywords in different language: financial crisis;financial analysis;ratio indicators;system indicators;branch values;evaluation of financial situation;ZAT a.s
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci vybrané společnosti ZAT a.s. a popsat její ekonomický vývoj v době před krizí, během krize a po krizi. K tomuto účelu bylo zvoleno sledované období od roku 2003 do roku 2011 včetně. Druhá kapitola práce je zaměřena na teoretický popis celosvětové finanční krize, její vypuknutí v roce 2007, postupné rozšíření do celého světa a následky, které s sebou přinesla. V další kapitole jsou popsány základní údaje o společnosti ZAT a.s., jež jsou úvodem do čtvrté kapitoly, která se již plně zaměřuje na hlavní cíl práce, a to finanční analýzu společnosti. K finanční analýze byly vybrány poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů, které jsou na základě odborné literatury teoreticky popsány a pak aplikovány v praxi pomocí účetních výkazů vybrané společnosti. Výsledky poměrových ukazatelů jsou porovnány s oborovými hodnotami, které každoročně zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V páté kapitole a závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých ukazatelů, popsány vyvozené důsledky a navrženy opatření pro zlepšení situace společnosti ZAT a.s.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of a selected economic subject, ZAT a.s., and describe its economic development before, during and after the crisis. For this purpose the period from 2003 to 2011 including was selected. The second chapter is focused on the theoretical description of the global financial crisis, its outbreak in 2007, gradual spreading to the whole world and the consequences brought about. The next chapter not only describes the basic information about the company ZAT a.s., but also provides the introduction to the fourth chapter, which is fully focused on the main target of the bachelor thesis and financial analysis of the company. For the financial analysis, ratios and system indicators were selected; consequently described theoretically and then used in practice on the basis of the company financial statements. The theoretical description was based on technical literature. Resulting ratio indicators were compared with branch values, which are annually published by the Ministry of Industry and Trade. In the fifth chapter and the conclusion, the results of individual indicators are summarized. Also the consequences of the crisis are described and measures to improve the situation of ZAT a.s. are proposed.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vitova_Andrea.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_vitova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
BP_vitova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_vitova.PDFPrůběh obhajoby práce145,33 kBAdobe PDFView/Open
Vitova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP446,16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.