Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová, Petra
dc.contributor.authorVýrut, Ondřej
dc.contributor.refereeZahradníčková, Lenka
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:42Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:42Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8460
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce si klade za cíl provést zhodnocení ekonomické situace Západočeského konzumního družstva Sušice na základě provedené finanční analýzy za období let 2007 až 2011 a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí družstva a formulovat návrhy jejího zlepšení. V první kapitole jsou popsány základní údaje o ZKD Sušice týkající se charakteristiky, historie, skupiny COOP, organizační struktury a filosofie ZKD Sušice. Ve druhé kapitole je provedena analýza prostředí podniku, která je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. Analýza vnějšího prostředí je provedena PEST analýzou a je primárně zaměřena na faktory, které významně ovlivňují ZKD Sušice. Analýza vnitřního prostředí je provedena bližším popsáním a analyzováním marketingu, konkurence a zaměstnanců družstva. Třetí kapitola je věnována finanční analýze s praktickou a teoretickou částí, která zhodnocuje finanční situaci družstva v období 2007 až 2011. Slabé stránky, silné stránky, příležitosti a ohrožení ZKD Sušice jsou uvedeny ve čtvrté kapitole, kde je zpracována SWOT analýza družstva. Návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti družstva vyplývající z předchozích kapitol jsou uvedeny v poslední kapitole.cs
dc.format87 s. (138 936 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectprostředí podnikucs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podnikucs
dc.title.alternativeThe evaluation of an economic situation of a companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this bachelor thesis is to analyze and evaluate economic situation in Západočeské konzumní družstvo Sušice on the basis of a financial analysis in the period 2007?2011 and an analysis of the internal and external environment of the cooperative and to put forward several proposals for improvement. The first chapter describes basic information about ZKD Sušice concerning its characteristic, history, organization structure and philosophy of ZKD Sušice and COOP group. The second chapter deals with carrying out an analysis of business environment which focuses on internal and external influences. The analysis of external influences is carried out with the aid of PEST analysis which concentrates primarily on the factors that have a significant impact on ZKD Sušice. The analysis of internal influences describes and analyses marketing, competitors and employees of the cooperation in more detail. The third chapter is devoted to the financial analysis dividend into a practical and a theoretic part which evaluates the economic situation of ZKD Sušice during the period 2007-2011. Cooperation´s strengths, weaknesses, opportunities and threats are mentioned in the fourth chapter by way of SWOT analysis of ZKD Sušice. The proposals for potential improvement emerging from the previous chapters are mentioned in the final part.en
dc.subject.translatedbusiness environmenten
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedhorizontal and vertical analysisen
dc.subject.translatedPEST analysisen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vyrut.pdfPlný text práce7,34 MBAdobe PDFView/Open
BP_vyrut_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_vyrut_OP.PDFPosudek oponenta práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
BP_vyrut.PDFPrůběh obhajoby práce196,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.