Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřincová, Milena
dc.contributor.authorŽivčáková, Nikola
dc.contributor.refereeSkálová, Petra
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:37Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:37Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8464
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku S & H v průběhu let 2008 až 2012 pomocí finanční analýzy. Podnik S & H je stavební firmou zaměřující se na pozemní i inženýrské stavitelství především v rámci Plzeňského kraje. Práce je rozdělena do několika kapitol a podkapitol, praktická část se prolíná s částí teoretickou. Práce se nejdříve věnuje představení společnosti S & H, přináší praktické informace o jejím fungování a o realizovaných zakázkách. Poté následuje zhodnocení tržního postavení podniku. Tato část zahrnuje analýzu vývoje odvětví stavebnictví, informace o konkurenci a rozbor silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb pomocí SWOT analýzy. V další kapitole je teoreticky vymezena finanční analýza, její cíle, zdroje, uživatelé a jednotlivé metody. Praktická analýza spočívá v rozboru finanční situace podniku pomocí horizontální, vertikální analýzy, analýzy rozdílových a poměrových ukazatelů a pomocí vybraných predikčních modelů. Na základě výsledků provedených analýz je vyhodnocena celková ekonomická situace podniku a jsou doporučena možná opatření, která by mohla vést k jejímu zlepšení.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectstavebnictvícs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podnikucs
dc.title.alternativeThe evaluation of economic situation of the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is the evaluation of the economic situation of the company S & H for the period 2008 to 2012 using financial analysis. The company S & H is the construction company focusing on building constructions and on civil engineering within the Pilsen region. The work is divided into several chapters and subchapters, theoretical and practical parts are mixed. The work starts with introduction of the company S & H, it provides practical information about company activities and about realized contracts. Afterwards it deals with the evaluation of the company´s market position. This parts includes the analysis of the development of the construction industry, information about competitors and the analysis of the strong and weak parts and opportunities and threats using SWOT analysis. The financial analysis, its goals, sources, users and the used methods are theoretically defined in the following chapter. The practical part consists of the analysis of the company´s financial situation using the horizontal, vertical analysis, analysis of the differential and ratio indicators and selected predictive models. In conclusion, based on the results of the previous analysis the economic situation of the company is evaluated and possible measures which would lead to its improvement are recommended.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedratio indicatorsen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedconstruction industryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Nikola Zivcakova.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
BP_zivcakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_zivcakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
BP_zivcakova.PDFPrůběh obhajoby práce188,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.