Název: Dobývání renty v experimentech
Další názvy: Rent seeking in experiments
Autoři: Sovová, Miriam
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Polívka, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8469
Klíčová slova: experimentální ekonomie;experiment;teorie veřejné volby;dobývání renty;experimentálně testovaná teorie veřejné volby;státní zakázky
Klíčová slova v dalším jazyce: experimental economics;experiment;public choice theory;rent seeking;experimental public choice;government contracts
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se věnuje teorii veřejné volby, jakožto směru propojující ekonomii s politologií, a experimentální ekonomii a vzájemné spojení těchto dvou disciplín, přičemž tyto jsou jasně determinovány. Dále je popsána experimentálně testovaná teorie veřejné volby a hlavní experimenty, které jsou v daném odvětví navrženy a realizovány. Celá teoretická část je zaměřena především na dobývání renty a experimenty v dobývání renty. Dále je v této práci proveden vlastní experiment na základě již dříve realizovaného experimentu na téma dobývání renty, přičemž je jako renta uvažována státní zakázka. Následně jsou v práci formulovány hypotézy, které jsou pomocí testu ANOVA vyvráceny či potvrzeny. Výsledky jsou poté interpretovány a dány do souvislosti s malými a středními podniky.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with public choice theory, which is discipline connecting economics with political science, and experimental economics and mutual connection of these two disciplines, which are strictly determined. Then is described experimental public choice theory and main experiments suggested and realized in this field. The whole theoretical part is mainly aimed at rent seeking and rent seeking in experiments. Then is designed and implemented modified experiment based on original experiment in rent seeking topic. As a rent there are considered government contracts. Afterwards there are formulated hypothesis, which are verified with ANOVA test. The results are interpreted and put into context with small and middle business.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miriam Sovova, BP.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sovova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sovova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sovova.PDFPrůběh obhajoby práce185,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.