Title: Vzdělávací procesy v organizaci
Other Titles: Learning processes in organization
Authors: Siankouskaya, Anastasiya
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8472
Keywords: vzdělávací procesy v organizaci;příprava a rekvalifikace personálu;systém vzdělávání personálů
Keywords in different language: education process in organization;training and retraining of employees;system of personnel education
Abstract: Cíl mé bakalářské práce spočívá v seznámení se s významem podnikového vzdělávání, s metodami a jednotlivými fázemi procesu vzdělávání, a také se systémem vzdělávání pracovníků v Oršanském lokomotivním depu, včetně provedení analýzy, následného vyhodnocení a předložení návrhů na zlepšení tohoto systému. V teoretické části své bakalářské práce se zabývám vymezením základních pojmů vzdělávacího procesu a seznámením se s moderními způsoby vzdělávání, včetně vymezení vzdělávacích fází. V praktické části své bakalářské práce blíže prozkoumám Oršanské lokomotivní depo jakožto pobočku Běloruských železnic, zejména: oblast působnosti depa, základní údaje a zavedený systém vzdělávání personálu z pohledu samostatného podniku a v rámci celého koncernu. Popíšu zde stávající vzdělávací systém Oršanského lokomotivního depa na základě informací a norem, poskytnutých referentem pro přípravu personálu, včetně informací o identifikaci potřeb ve vzdělávání, plánování procesů vzdělávání a při jeho realizaci, vyhodnocení a konečnému návrhu možného zlepšení. Dále podle údajů dotazování zanalyzuji spokojenost se stávajícím systémem vzdělávání v podniku.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the education process in the organization in the state owned enterprise. The aim of this assignment is to research the system of preparation and over preparation of the personnel in the Orsha depo realways, to estimate it, and to offer my own ways of the improvement in efficiency. In the theoretical part of the assignment, basses on the specialised literature, are modern methods of the personnel training been described. Moreover the most important phases are been highlighted. The practical part of the given assignment is underlined by characteristics of the Belarusian railway unit, - Orsha lokomotive dep. The sphere of the activity, the main information and their system of education of the personnel, as a separate institution, as a part of the big corporation. Moreover, in the practical part of the work, are recent processes of the Orsha depo been described. Bases on the up to date information and normative documents, given by the engineer of the staff training and moreover by personal analyse of the state of the satisfaction by the employees, by the recent system of education in the amenity. The last part of the paper contains possible outcomes for the improving of the recent system of preparation and over preparation of the personnel on the government institution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karasevich_Final.pdfPlný text práce567,53 kBAdobe PDFView/Open
VP_Karasevich_BP.PDFPosudek vedoucího práce623,74 kBAdobe PDFView/Open
OP_Karasevich_BP.PDFPosudek oponenta práce449,67 kBAdobe PDFView/Open
Karasevich_BP.PDFPrůběh obhajoby práce207,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.