Název: Efektivní nákup a prodej v podniku
Další názvy: Effective purchase and sale in a firm
Autoři: Čadková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8476
Klíčová slova: nákupní chování;nákupní činnost;prodejce;prodej;prodejní postup;zákazník;propagace
Klíčová slova v dalším jazyce: buying behavior;purchasing activity;vendor;sales;sales process;customer;promotion
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení efektivity nákupního a prodejního chování v konkrétní firmě. Tato firma se jmenuje Lera, česká kožená galanterie. Práce obsahuje praktickou a teoretickou část, které se vzájemně prolínají a tvoří tak celek, který na sebe navazuje. Cílem této práce bylo navrhnout opatření, která pomohou k zefektivnění funkce nákupu a prodeje a napomohou k rozšíření podílu na trhu či zvětšení povědomí o firmě a následnému získání nových zákazníků. Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola charakterizuje minulou a současnou situaci firmy. Součástí je i finanční analýza. Následující dvě kapitoly jsou věnovány nákupu. Druhá kapitola vymezuje funkce, cíl a principy nákupu, identifikaci potřeb nákup. Součástí jsou také dodavatelské vztahy, charakteristika některých dodavatelů a popis nákupního chování firmy. Třetí kapitola zahrnuje nákupní procesy a specifika nákupních činností. Součástí je také popis dvou konkrétních obchodních případů, které podrobně znázorňují činnosti, které se reálně projeví na trhu. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu prodeje, jejíž prvotní částí je podstata prodeje, profese prodejce, prodejní postup. Druhou část tvoří poprodejní chování, zákazníci a tržby a propagace, která přispívá k zefektivnění prodeje. Šestá a sedmá kapitola se zabývá zhodnocením analýzy nákupu a prodeje a následnými návrhy řešení za účelem dosažení vyšší efektivity v oblasti nákupu a prodeje firmy Lera, česká kožená galanterie.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on evaluating the effectiveness of purchasing and selling behaviour in a particular company. This company is called Lera, Czech leather goods. The thesis includes practical and theoretical part, that blend together to form a whole that ties together. The aim of this work was to propose measures that will help to streamline the functions of buying and selling and help to expand market share and increase awareness of the company and subsequent acquisition of new customers. This thesis is divided into several chapters. The first chapter describes the past and present situation of the company. It also includes a financial analysis. The following two chapters are devoted to the purchase. The second chapter defines the function, purpose and principles of purchasing, identification of procurement needs. Also included are supplier relationships, characteristics of some contractors and description of company purchase behaviour. The third chapter covers purchasing processes and specific purchasing activities. It also included a description of two specific business cases that illustrate in detail the activities that are realistically reflected in the market. The fourth chapter contains an analysis of sales; the first part is the essence of sales, profession dealer, selling process. The second part is the after-sales behaviour, customers, and sales and promotion that help to streamline sales. The sixth and seventh chapter deals with the evaluation of analysis of purchase and sale and subsequent proposals of solutions in order to achieve greater efficiency in the purchase and sale of the company Lera, Czech leather goods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
cadkova_efektivni_nakup_a_prodej_ve_firme.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cadkova v.pdfPosudek vedoucího práce525,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cadkova o.pdfPosudek oponenta práce748,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cadkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce314,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.