Title: Aplikace japonských metod řízení v podnikových procesech
Other Titles: Application of Japanese management techniques in business processes
Authors: Juráčková, Kateřina
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8482
Keywords: management;Kaizen;kanban;just in time;5s;rozhodování;plánování;celoživotní zaměstnání;týmová práce
Keywords in different language: management;Kaizen;kanban;just in time;5s;determination;planning;lifetime employment;teamwork
Abstract: V manažerské praxi se můžeme setkat s mnoha rozdílnými typy vedení podniku. Jedním z individuálních přístupů je japonský styl řízení. Používané japonské metody jsou velmi efektivní, čemuž napovídá vysoká ekonomická úroveň Japonska. Stále více společností v České republice se uchyluje k tomuto stylu vedení. Zároveň na českém trhu neustále vzrůstá počet japonských firem, které sebou přináší nejen tyto metody, ale také firemní kulturu. Bakalářská práce popisuje jednotlivé postupy a měla by pomoci objasnit jejich efektivní využití v praxi. V práci jsou obsaženy kulturní rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou, zásady managementu v Japonsku a jeho odlišnosti od podstaty managementu v České republice. V průběhu práce jsou popisovány jednotlivé metody, které jsou prakticky uplatňovány v konkrétní společnosti SGL, Sumisho Global Logistic.
Abstract in different language: In management practices, we encounter different types of management. One of the individual approaches is the Japanese management style. Japanese methods are very effective, which leads into a high economic level of Japan. More and more companies in the Czech Republic are resorting to this style of leadership. At the same time the number of Japanese companies is constantly increasing on the Czech market, which brings with it not only the methods but also corporate culture. Bachelor thesis describes the procedures and should help clarify their effective use in practice. The work includes cultural differences between Japan and the Czech Republic, the principles of management in Japan and its differences from the essence of management in the Czech Republic. In this work are described various methods that are being used in a particular company SGL, Sumisho Global Logistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jurackova Katerina 2013.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Jurackova v.pdfPosudek vedoucího práce279,22 kBAdobe PDFView/Open
Jurackova o.pdfPosudek oponenta práce523,71 kBAdobe PDFView/Open
Jurackova ob.pdfPrůběh obhajoby práce155,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.