Název: Aplikace japonských metod řízení v podnikových procesech
Další názvy: Application of Japanese management techniques in business processes
Autoři: Juráčková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8482
Klíčová slova: management;Kaizen;kanban;just in time;5s;rozhodování;plánování;celoživotní zaměstnání;týmová práce
Klíčová slova v dalším jazyce: management;Kaizen;kanban;just in time;5s;determination;planning;lifetime employment;teamwork
Abstrakt: V manažerské praxi se můžeme setkat s mnoha rozdílnými typy vedení podniku. Jedním z individuálních přístupů je japonský styl řízení. Používané japonské metody jsou velmi efektivní, čemuž napovídá vysoká ekonomická úroveň Japonska. Stále více společností v České republice se uchyluje k tomuto stylu vedení. Zároveň na českém trhu neustále vzrůstá počet japonských firem, které sebou přináší nejen tyto metody, ale také firemní kulturu. Bakalářská práce popisuje jednotlivé postupy a měla by pomoci objasnit jejich efektivní využití v praxi. V práci jsou obsaženy kulturní rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou, zásady managementu v Japonsku a jeho odlišnosti od podstaty managementu v České republice. V průběhu práce jsou popisovány jednotlivé metody, které jsou prakticky uplatňovány v konkrétní společnosti SGL, Sumisho Global Logistic.
Abstrakt v dalším jazyce: In management practices, we encounter different types of management. One of the individual approaches is the Japanese management style. Japanese methods are very effective, which leads into a high economic level of Japan. More and more companies in the Czech Republic are resorting to this style of leadership. At the same time the number of Japanese companies is constantly increasing on the Czech market, which brings with it not only the methods but also corporate culture. Bachelor thesis describes the procedures and should help clarify their effective use in practice. The work includes cultural differences between Japan and the Czech Republic, the principles of management in Japan and its differences from the essence of management in the Czech Republic. In this work are described various methods that are being used in a particular company SGL, Sumisho Global Logistics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jurackova Katerina 2013.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurackova v.pdfPosudek vedoucího práce279,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurackova o.pdfPosudek oponenta práce523,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurackova ob.pdfPrůběh obhajoby práce155,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8482

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.