Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBerková, Věracs
dc.contributor.authorMaliariková, Katarínacs
dc.contributor.refereePfefferová, Evacs
dc.date.accepted2013-06-25cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:08Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:08Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-25cs
dc.identifier50349cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8980-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá managementem ošetřovatelské péče o pacienty s kraniocerbrálním poraněním. Je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje informace týkající se ošetřovatelského managementu podílejícího se na ošetřovatelské péči, ale také samotným kraniocerebrálním traumatem. Jedná se zejména o druhy poranění, diagnostiku, léčbu, možné komplikace, ošetřovatelskou péči a neurorehabilitaci. Je zde i zmínka o dekompresivní kraniotomii, která je hodně specifická. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením prováděném na pracovištích, kde zdravotnický personál přichází do styku s pacienty s poraněním mozku. Cílem práce bylo zjistit, zdali mají sestry dostatečné znalosti týkající se specifik ošetřovatelské péče a umí včas rozpoznat možné komplikace, které mohou nastat v průběhu hospitalizace.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkraniocerebrální poraněnícs
dc.subjectmanagement ošetřovatelské péčecs
dc.subjectneurochirurgiecs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectspecifika ošetřovatelské péčecs
dc.titleManagement ošetřovatelské péče o pacienty s kraniocerebrálním poraněnímcs
dc.title.alternativeManagement of nursing care for patients with craniocerebral injuryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the management of nursing care for patients with a craniocerebral injury. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains information regarding the nursing management involved in nursing care, but also specifically for craniocerebral trauma. In particular, it is about the types of injury, diagnosis, treatment, possible complications, nursing care and neurorehabilitation. There is also mentioned the decompressive craniotomy, which is very specific. The practical part consists of a research survey conducted in workplaces where medical personnel were coming into contact with patients with brain injuries. The aim of the study was to determine whether nurses have sufficient knowledge concerning the specifics of nursing care and if they are able to detect possible complications that may arise during hospitalisation.en
dc.subject.translatedcraniocerebral traumaen
dc.subject.translatedmanagement of nursing careen
dc.subject.translatedNeurosurgeryen
dc.subject.translatedpatienten
dc.subject.translatedspecific of the nursing careen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - KC PORANENI.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Maliarikova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce89,59 kBAdobe PDFView/Open
Maliarikova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce67,78 kBAdobe PDFView/Open
Maliarikova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce413,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.