Název: Prevence nozokomiálních nákaz v oblasti centrálních žilních katétrů
Další názvy: Prevention nosocomial infections in area central venous catheters
Autoři: Pelnářová, Milena
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Nina
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8982
Klíčová slova: asepse;dezinfekce;hygiena rukou;nozokomiální nákazy;vzdělávání sester
Klíčová slova v dalším jazyce: asepsis;disinfection;hand hygiene;nosocomial infection;education of nurses
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na prevnci nozokomiálních nákaz při ošetřování centrálních žilnách katétrů. Teoretická část podává informace souvicející se zmíněnou problematikou od historie přes doporučená preventivní opatření až po komplikace a jejich nejčastější příčiny. Shrnutím těchto údajů chce autorka zdůraznit význam a široký rozsah problému, na který se ve své práci zaměřuje. Součástí teoretické části je přehled opatření a doporučení, která se v současné době provádí ve FN pro zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Praktická část slouží k ověření znalostí v problematice prevence, šíření nozokomálních nákaz a prevence infekce cévného řečiště, zejména infekcí souvisejících se zavadením centrálních žilních katétrů. Dalším cílem je zhodnocení doporučených postupů, které jsou uvedeny v teoretické části. ve své práci autorka předkládá opatření ke zlepšení situace na základě ověření nebo vyvrácení hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concentrates on problems of prevention of nosocomial infections in treating central venous catheters. The theoretical part gives information previously with the mentioned problem from its history preventive measures up to complications and their common causes. bz resuming all these data the present wratiter points out trhe meaning and bread of the problem with is in the centre of her attention. The theoretical part also includes of measures and recommendations that introduced in the University Hospital in Pilsen are aimed at increasing the quality nursing care. The practical part serves as a guideline for the verification of knowledge od problems connected with prevention of nosocomial infections and preventions of blood stream infection, especially infections related to insertion oc central venous catheters. The fillowing objective of this part is to evaluate recommended methods listed in the theoretical part. The autor aslo suggests measures how to improve conditiones on teh basis of verification or invalidation of hzpotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prevence nozokomialnich nakaz v oblasti centralnich zilnich .pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelnarova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce193,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelnarova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce142,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelnarova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce408,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8982

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.