Title: Stabilizace sester na chirurgickém pracovišti
Other Titles: Stabilization of Nurses at the Department of Surgery
Authors: Štruncová, Marta
Advisor: Müllerová, Nina
Referee: Holubec, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8993
Keywords: fluktuace;management;motivace;pracovní spokojenost;stabilizace;sestra
Keywords in different language: labour turnover;management;motivation;job satisfaction;stabilization;nurse
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na identifikaci a podporu faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost všeobecných sester na chirurgických pracovištích. Monitorování spokojenosti s pracovním místem všeobecných sester je v zájmu každého managementu zdravotnickýchzařízení. V současné době, kdy celosvětově dochází k nedostatku sester, znamená stabilní sesterský personál pro nemocnici velký přínos. Volná mobilita osob v rámci Evropské unie, nástup nové generace dobře jazykově vybavených sester, otevřený trh práce, větší konkurenční prostředí, představují důvody, které mohou ovlivnit stabilizaci/fluktuaci sester. Na zdravotnický personál, všeobecné sestry nevyjímaje, jsou kladeny zvýšené požadavky v oblasti nových technologií a mangement zdravotnického zařízení je postaven před otázku vytváření kvalitního a bezpečného prostředí. Proto je důležité pravidelně vyhodnocovat a posilovat všechny faktory, které vedou ke spokojenosti všeobecných sester. Dále pak vyhledávat, zmírňovat nebo úplně eliminovat faktory, které způsobují jejich nespokojenost s pracovním místem.
Abstract in different language: The thesis focuses on identification and promotion of factors influencing job satisfaction in general nurses at surgical departmens.Monitoring of job satisfaction in staff nurses should be of great concern to any management of health care setting. With the current nursing shortage worldwide, the stabilized nursing personnel represents a great benefit for the hospital. Open mobility of labour within the European Union, commencement of a new generation of nurses with a very good language knowledge, open job market and more competitive environment constitute grounds that can influence stabilization or turnover of nurses. Increased demands are made on medical personnel not excepting general nurses in the field of new technologies and the management of health care settings has to establish high-quality and safe working conditions. For that reason it is important to evaluate and strenghten all factors leading to satisfaction of staff nurses and it is also necessary to find, reduce or totally exclude the factors causing their job dissatisfaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stabilizace sester na chirurgickem pracovisti Diplomova prac.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Struncova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce262,48 kBAdobe PDFView/Open
Struncova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce88,75 kBAdobe PDFView/Open
Struncova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce417,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.