Název: Stabilizace sester na chirurgickém pracovišti
Další názvy: Stabilization of Nurses at the Department of Surgery
Autoři: Štruncová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Nina
Oponent: Holubec, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8993
Klíčová slova: fluktuace;management;motivace;pracovní spokojenost;stabilizace;sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: labour turnover;management;motivation;job satisfaction;stabilization;nurse
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na identifikaci a podporu faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost všeobecných sester na chirurgických pracovištích. Monitorování spokojenosti s pracovním místem všeobecných sester je v zájmu každého managementu zdravotnickýchzařízení. V současné době, kdy celosvětově dochází k nedostatku sester, znamená stabilní sesterský personál pro nemocnici velký přínos. Volná mobilita osob v rámci Evropské unie, nástup nové generace dobře jazykově vybavených sester, otevřený trh práce, větší konkurenční prostředí, představují důvody, které mohou ovlivnit stabilizaci/fluktuaci sester. Na zdravotnický personál, všeobecné sestry nevyjímaje, jsou kladeny zvýšené požadavky v oblasti nových technologií a mangement zdravotnického zařízení je postaven před otázku vytváření kvalitního a bezpečného prostředí. Proto je důležité pravidelně vyhodnocovat a posilovat všechny faktory, které vedou ke spokojenosti všeobecných sester. Dále pak vyhledávat, zmírňovat nebo úplně eliminovat faktory, které způsobují jejich nespokojenost s pracovním místem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on identification and promotion of factors influencing job satisfaction in general nurses at surgical departmens.Monitoring of job satisfaction in staff nurses should be of great concern to any management of health care setting. With the current nursing shortage worldwide, the stabilized nursing personnel represents a great benefit for the hospital. Open mobility of labour within the European Union, commencement of a new generation of nurses with a very good language knowledge, open job market and more competitive environment constitute grounds that can influence stabilization or turnover of nurses. Increased demands are made on medical personnel not excepting general nurses in the field of new technologies and the management of health care settings has to establish high-quality and safe working conditions. For that reason it is important to evaluate and strenghten all factors leading to satisfaction of staff nurses and it is also necessary to find, reduce or totally exclude the factors causing their job dissatisfaction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stabilizace sester na chirurgickem pracovisti Diplomova prac.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Struncova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce262,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Struncova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce88,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Struncova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce417,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.