Název: Monitorace EKG v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči z pohledu zdravotnického záchranáře
Další názvy: ECG monitoring from the perspective paramedic in prehospital and hospital care.
Autoři: Hellerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Vidunová, Jana
Oponent: Lippertová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9077
Klíčová slova: elektrokardiografie;EKG křivka;hodnocení EKG;poruchy rytmu;zdravotnický záchranář
Klíčová slova v dalším jazyce: curve of ECG;electrocardiography;rating of ECG;disorders of rhythm;paramedic
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou monitorace a hodnocení EKG. Je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Cílem teoretické části je poskytnout ucelené informace o EKG. Seznamuje čtenáře s fyziologickou EKG křivkou, patologiemi jednotlivých úseků, různými dysrytmiemi, EKG obrazem vybraných onemocnění a poskytuje stručný návod k hodnocení křivek. Praktická část se věnuje vědomostem zdravotnických záchranářů při monitoraci EKG. Bylo provedeno dotazníkové šetření ke zjištění jejich vědomostí. Výzkum probíhal na zdravotnických záchranných službách. Výsledky jsem vyhodnotila do tabulek a grafů a poté jsem mohla potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, které jsem si předem stanovila.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with monitoring and evaluation of ECG. It is devided into two parts, a theoretical part and a practical part. The goal of the theoretical part is to provide comprehensive information about ECG. It familiarizes readers with physiological ECG curve, pathologies of individual sections, various dysrhythmias, ECG image of selected diseases and provides a brief guide for curve evaluation. The practical part takes up the knowledge of paramedics at monitoring ECG, there was a survey carried out to determine their knowledge. The research was performed in the Emergency medical services. I evaluated all the results in tables and graphs, and then I was able to confirm or debunk the hypothesis which I had previously set.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- konecna verze.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hellerova VP.jpgPosudek vedoucího práce477,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hellerova OP.jpgPosudek oponenta práce419,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Hellerova.jpgPrůběh obhajoby práce321,39 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.