Název: Úrazy centrálního nervového systému v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: INJURES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY CARE
Autoři: Jelínková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Lojda, Jiří
Oponent: Rohan, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9078
Klíčová slova: centrální nervový systém;přednemocniční neodkladná péče;kraniocerebrální poranění;nitrolební hypertenze;spinální trauma;fixační hmat
Klíčová slova v dalším jazyce: central nervous system;pre-hospital emergency care;traumatic brain;intracranial hypertension;spinal injuries;fixing touch
Abstrakt: V bakalářské práci se zaměřuji na problematiku úrazů centrálního nervového systému v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na stručnou anatomii a charakteristiku kraniocerebrálního a spinálního poranění, na mechanismy jejich vzniku a shrnuje možné komplikace. Nastiňuje základní postupy v ošetření a léčbě pacienta a požadavky na jeho transport. V praktické části je zpracován kvantitativní výzkum, jehož cílem je, na základě dotazníkového šetření, analýza znalostí laické veřejnosti v oblasti poskytnutí předlékařské první pomoci a informovanost o těchto poraněních. Dttazníky byly rozdány v Plzni, v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji. Dotazníkové šetření probíhalo v období od 12. listopadu 2012 do 31.ledna 2013. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení, zda je nutné více se věnovat této problematice a přinést více informací laické veřejnosti o tomto výzkumném šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I focus on the central nervous system injuries in prehospital emergency care. The theoretical part is focused on a brief anatomy and characteristics of trauma brain and spinal injuries, the mechanisms of their formation and summarizes the possible complications. It outlines the basic procedures in the handling and treatment of the patient and the requirements for his transport. In the practical part contains a quantitative research whose goal is based on a questionnaire survey, an analysis of knowledge in the general public to provide first aid and awareness of these injuries. Questionnaires were distributed in Pilsen, Prague and Liberec in the Central Region. The questionnaire survey was carried out in the period from 12th November 2012 to 31st January 2013. The aim of this study was to evaluate whether it is necessary to pay more to bring this issue and the general public more information about this research study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marketa Jelinkova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova VP.jpgPosudek vedoucího práce327,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Jelinkova OP.jpgPosudek oponenta práce416,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Jelinkova.jpgPrůběh obhajoby práce313,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.