Title: Úrazy centrálního nervového systému v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Injures of the central nervous systém in pre-hospital emergency care
Authors: Jelínková, Markéta
Advisor: Lojda, Jiří
Referee: Rohan, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9078
Keywords: centrální nervový systém;přednemocniční neodkladná péče;kraniocerebrální poranění;nitrolební hypertenze;spinální trauma;fixační hmat
Keywords in different language: central nervous system;pre-hospital emergency care;traumatic brain;intracranial hypertension;spinal injuries;fixing touch
Abstract: V bakalářské práci se zaměřuji na problematiku úrazů centrálního nervového systému v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na stručnou anatomii a charakteristiku kraniocerebrálního a spinálního poranění, na mechanismy jejich vzniku a shrnuje možné komplikace. Nastiňuje základní postupy v ošetření a léčbě pacienta a požadavky na jeho transport. V praktické části je zpracován kvantitativní výzkum, jehož cílem je, na základě dotazníkového šetření, analýza znalostí laické veřejnosti v oblasti poskytnutí předlékařské první pomoci a informovanost o těchto poraněních. Dttazníky byly rozdány v Plzni, v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji. Dotazníkové šetření probíhalo v období od 12. listopadu 2012 do 31.ledna 2013. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení, zda je nutné více se věnovat této problematice a přinést více informací laické veřejnosti o tomto výzkumném šetření.
Abstract in different language: In my thesis I focus on the central nervous system injuries in prehospital emergency care. The theoretical part is focused on a brief anatomy and characteristics of trauma brain and spinal injuries, the mechanisms of their formation and summarizes the possible complications. It outlines the basic procedures in the handling and treatment of the patient and the requirements for his transport. In the practical part contains a quantitative research whose goal is based on a questionnaire survey, an analysis of knowledge in the general public to provide first aid and awareness of these injuries. Questionnaires were distributed in Pilsen, Prague and Liberec in the Central Region. The questionnaire survey was carried out in the period from 12th November 2012 to 31st January 2013. The aim of this study was to evaluate whether it is necessary to pay more to bring this issue and the general public more information about this research study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Jelinkova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova VP.jpgPosudek vedoucího práce327,62 kBJPEGThumbnail
View/Open
Jelinkova OP.jpgPosudek oponenta práce416,14 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Jelinkova.jpgPrůběh obhajoby práce313,67 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.