Název: Využití imobilizačních a transportních pomůcek v PNP
Další názvy: Use of immobilization and transport equipment in prehospital care
Autoři: Ježková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Vidunová, Jana
Oponent: Rozmarová, Naděžda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9079
Klíčová slova: imobilizační pomůcky;transportní pomůcky;zdravotnická záchranná služba;integrovaný záchranný systém;fixační hmat
Klíčová slova v dalším jazyce: immobilization equipment;transport equipment;emergency medical service;integrated rescue system;fusing touche
Abstrakt: V bakalářské práci jsem se zaměřila na ucelení a sjednocení informací o imobilizačních a transportních pomůcek. Účelem mé práce je shromáždit dostupné informace a seznámit se s využitím specifických pomůcek a transportních prostředků v přednemocniční neodkladné péči. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V její první části jsou obsaženy teoretické poznatky a vědomosti získané studiem použité literatury a dostupných pramenů. První kapitola je seznamuje s výčtem imobilizačních a transportních pomůcek základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému. Dále se zabývá podrobněji imobilizačními pomůckami zdravotnické záchranné služby a v závěru teoretické části práce je zmínka o transportních prostředcích horské služby a o pomůckách vodní záchranné služby. Praktická část mé bakalářské práce v návaznosti na získané teoretické poznatky definuje problémy, kterými jsem se zabývala. Seznamuje s metodikou výzkumu a přináší analýzu a interpretaci získaných výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor diploma work is focused on unification of information about immobilization and transport equipment. The purpose of my bachelor diploma work is gather available information and learn how to use the specific aids and the transport equipment in prehospital care. Also, how to use the aids of the Integrated Rescue System. The bachelor diploma work is separated into two parts. In the theoretical part are knowledge and information from the titles which were used in my bachelor diploma work. First chapter is focused on specifying the immobilization and transport equipment of basic and others components of Integrated Rescue System. Further, it deals with immobilization equipment of Emergency Medical Service more deeply. In conclusion of the theoretical par are mentioned transport equipment of Mountain Rescue Service and Water Rescue Service. The practical part defines issues which I was dealing with. It acquaitns us with reasarch methods and provides an analysis and interpretation of the results obtained.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jezkova2013.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezkova VP.jpgPosudek vedoucího práce466,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Jezkova OP.jpgPosudek oponenta práce317,96 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Jezkova.jpgPrůběh obhajoby práce331,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.