Název: Popáleninové trauma v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: Burn Trauma in Prehospital Emergency Care
Autoři: Kubínová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Lojda, Jiří
Oponent: Hájek, Marcel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9081
Klíčová slova: přednemocniční neodkladná péče;popáleniny;šok;chlazení;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-hospital emergency care;burn;shock;cooling;prevention
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou popáleninového traumatu v přednemocniční neodkladné péči. V teoretické části je stručně sepsána historie, anatomie kůže, včetně působení tepla na živou tkáň. Dále se zabývá klasifikací popáleninového traumatu, která významně ovlivňuje jeho prognózu. Teoretická část se také věnuje poskytování laické první pomoci a prevenci vzniku popálenin. Nedílnou součástí je kapitola o poskytování přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou, která zahrnuje klasifikaci popáleninového traumatu, zajištění žilního řečiště, tekutinovou terapii, zajištění dýchacích cest, analgosedaci, místní ošetření a chlazení popálených ploch a transport postiženého do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení. Zabývá se také komplikacemi, které mohou při popáleninovém traumatu nastat, jako je např. vznik inhalačního traumatu, popáleninového šoku, či vznik edému. Praktická výzkumná část je zaměřena na informovanost laické veřejnosti v prevenci vzniku popálenin a ve znalostech poskytování první pomoci při vzniku popáleninového úrazu. Tato část obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření laické veřejnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the problem of burn trauma in prehospital emergency care. The theoretical part is a brief written history, the anatomy of the skin, including the effect of heat on living tissue. It also deals with the classification of burn trauma, which significantly affects its prognosis. Furthemore is theoretical part dedicated to providing professional first aid and prevention of burns. An integral part of the theoretical part is the chapter about the provision of pre-hospital emergency care ambulance service, which includes classification of burn trauma, providing venous system, fluid therapy, airway management, sedation, local treatment and cooling of burned areas and transport victim to the most appropriate medical facility. It also discusses the complications that may occur during burn trauma, such as inhalation trauma, burn shock or creation of edema. The practical part of the research is aimed at informing the general public in the prevention of burns and knowledge of first aid in the formation of burn injury. This section contains an evaluation of the results of the survey the general public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce855,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubinova VP.jpgPosudek vedoucího práce324,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kubinova OP.zipPosudek oponenta práce559,67 kBZIPZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Kubinova.jpgPrůběh obhajoby práce312,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.