Název: Význam sebeobrany v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: The importance of self-defense in the prehospital emergency care.
Autoři: Touš, Šimon
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Václav
Oponent: Vít, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9087
Klíčová slova: agresivní chování;záchranář;záchranná služba;přednemocniční neodkladná péče;krizová situace;komunikace;sebeobrana
Klíčová slova v dalším jazyce: aggressive behavior;paramedic;ambulance service;prehospital emergency care - crisis;communication;self-defens
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá agresivním chováním v souvislosti s prací záchranářů. V teoretické části je popsán vznik a historie vývoje první pomoci a záchranné služby. Je zde věnován prostor současné přednemocniční neodkladné péči, její organizaci a řízení včetně legislativní opory, uvedena některá rizika, která podstupuje posádka zdravotnické záchranné služby v rámci výkonu svého povolání, vysvětlen vznik krizových situací a z něj plynoucí iracionální chování lidí a uveden význam kvalitní komunikace v přednemocniční neodkladné péči. V praktické části je vysledována přímá souvislost mezi výkonem záchranáře a agresivním chováním osob. Incidence napadení v souvislosti s výkonem povolání záchranáře se potvrdila ve všech sledovaných případech. O jakou formou napadení se jedná je zde blíže specifikováno. Sami záchranáři ve většině případů si myslí, že zlepšení znalostí v oboru sebeobrany bude přínosem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor diploma deals with aggressive behavior in connection with the work of paramedics. The theoretical part describes the creation and history of the development of first aid and emergency medical services. There is a space dedicated to contemporary pre-hospital emergency care, its organization and management, including legislative support, given some of the risks that it incurs crew of emergency medical services in the exercise of his profession, explains the emergence of crisis and the resulting irrational behavior of people and given the importance of good communication in the prehospital emergency care. In the practical part, traced a direct link between performance paramedics and aggressive behavior in people. The incidence of assault in connection with occupational rescuers were confirmed in all the cases. Which form of attack is there are specified. The paramedics in most cases, thinks that improving knowledge in the field of self-defense will benefit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznam sebeobrany v PNP - Simon Tous.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tous VP.zipPosudek vedoucího práce2,36 MBZIPZobrazit/otevřít
Tous OP.jpgPosudek oponenta práce379,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Tous.zipPrůběh obhajoby práce539,96 kBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.