Název: Historie a současnost archivace RTG obrazu
Další názvy: History and the Present of X-ray Images Archiving
Autoři: Chadim, Roman
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Adámková, Jindřiška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9093
Klíčová slova: filmová radiografie;rentgenový film;přímá a nepřímá digitalizace;paměťové folie;archivace rtg obrazu
Klíčová slova v dalším jazyce: film radiography;x-ray film;direst and indirect digitalization;storage film;x-ray image archiving
Abstrakt: Ve své práci shrnuji vývoj tvorby, získávání , ukládání a archivaci rentgenového obrazu od počátku objevu rentgenových paprsků po současnost. Popisuji vznik a vlastnosti rentgenového záření. Dále se zabývám film-fóliovou radiografií, kterou prezentuje více než stoletá minulost zastoupená kazetami, zesilovacími fóliemi a samozřejmě temnou komorou, kde se celý vyvolávací proces odehrával. V druhé části mé práce jsem se zaměřil na přímou a nepřímou digitalizaci, která postupným nástupem a rozvojem počítačové techniky vytlačuje klasický filmový proces. Zpracováním, archivací a sdílením digitálních dat se zabývám v kapitolách o systémech PACS, DICOM, NIS a HL7.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work, I summarize the development of the creation, acquisition, storage and archiving of X-ray image from the beginning of the discovery of X-rays to the present. Describe the formation and properties of X-rays. Furthermore, the remaining film-foil radiography, which presents more than a century past, represented by cassettes, films and of course amplification darkroom, where the whole developing process took place. In the second part of my work I have focused on direct and indirect digitization, which gradual onset and development of computer technology displaces traditional film process. Processing, archiving and sharing of digital data in the chapters dealing with the systems PACS, DICOM, HL7 and NIS
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Historie a soucasnost archivace RTG obrazu.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chadim VP.jpgPosudek vedoucího práce383,73 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Chadim OP.jpgPosudek oponenta práce389,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Chadim.jpgPrůběh obhajoby práce381,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.