Název: Protiepidemická opatření při profesionálních poraněních zdravotnických pracovníků
Další názvy: Antiepidemic Arrangements at Professional Injuries of Medical Staff
Autoři: Kadeřávková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Rottenbornová, Drahomíra
Oponent: Průchová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9111
Klíčová slova: protiepidemická opatření;poranění zdravotníků;virová hepatitida B;virová hepatitida C;preventivní opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: antiepidemic arrangements;professional injuries;viral hepatitis type B;viral hepatitis type C;preventive arrangements
Abstrakt: V této bakalářské práci se věnuji protiepidemickým opatřením při profesionálních poraněních zdravotnických pracovníků. Problematika poranění zdravotnických pracovníků je v současné době velmi aktuálním problémem. Proto je důležité dbát na důkladnou a účinnou prevenci. V teoretické části práce popisuji onemocnění, která mohou vzniknout následkem profesionálních poranění zdravotníků, poté platné legislativě související s danou problematikou. V dalších kapitolách se věnuji preventivním opatřením, vedoucím k omezení profesionálních poranění a dále represivním opatřením, která se využívají, pokud k poranění dojde. V praktické části práce se zabývám kvantitativním výzkumem zjišťujícím procentuální výskyt poranění zdravotnických pracovníků, způsoby řešení těchto poranění, ale také možností prevence. K získání dat jsem využila dotazníkovou formu. Průzkum byl prováděn ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na pracovištích interních, chirurgických, JIP a ARO.?
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with anti-epidemic measures during professional medical personnel injuries. Nowadays professional medical personnel injuries create particularly topical problem. Therefore, it is important to ensure a thorough and effective prevention. The theoretical part describes the diseases that may result from professional medical injuries and the current legislation related to the issue. The other chapters are devoted to preventive measures leading to decrease in professional medical injuries and repressive measures that are used when an injury occurs. The practical part of the thesis deals with the quantitative research which measures the percentage incidence of medical injuries among professional medical personnel, the ways of dealing with these injuries an the possibility of prevention. A questionnaire was used to obtain the data. The survey was conducted in the internal department, the surgical department, the ICU and the department of anaesthesiology and resuscitation at the University Hospital in Hradec Kralove.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kaderavkova.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaderavkova VP.jpgPosudek vedoucího práce419,96 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kaderavkova OP.jpgPosudek oponenta práce503,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Kaderavkova.jpgPrůběh obhajoby práce363,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.