Title: Vliv působení cizorodých látek na vznik vrozených vývojových vad
Other Titles: Effects of foreign substances on the occurrence of congenital defects
Authors: Vondráková, Renata
Advisor: Fischlová, Hana
Referee: Šubrt, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9129
Keywords: vrozená vada;chemické látky;teratologie;teratogeneze;teratogeny;teratogeny biologické;teratogeny chemické;teratogeny fyzikální;mutace;mutageny;cytotoxické látky;teratogenicky kritická perioda;velké vrozené vývojové vady;malé vrozené vývojové vady;vývojové odchylky;izolované vady;sekvence;syndromy;asociace;monogenně dědičné vady;multifaktoriálně dědičné vady;cesty vstupu chemických látek do organismu;chemické teratogeny v pracovním prostředí
Keywords in different language: congenital defect;chemicals;teratology;teratogenesis;teratogens;biological teratogens;chemical teratogens;physical teratogens;mutations;mutagens;cytotoxic agents;teratogenetically critical period;major congenital anomalies;minor congenital anomalies;developmental abnormalities;isolated defects;sequence;syndromes;associations;monogenic hereditary defects;multifactor hereditary defects;routes of entry for chemicals into body;chemical teratogens in work environment
Abstract: Bakalářská práce na téma ?Vliv cizorodých látek na vnik vývojových vad? je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá teratologií jako takovou a její historií, teratogeny a jejich rozdělením podle jejich povahy. Pozornost je zaměřena na známé lidské teratogeny a citlivost na ně. V práci jsou popsány vrozené vývojové vady, jejich historie, rozdělení vad podle úrovně postižení, mechanismu vzniku, četnosti a komplexnosti. Práce charakterizuje příčiny vzniku vrozených vývojových vad. Část sdělení je věnována cestám vstupu chemických látek do těla a osudu látek v těle. Věnuje se také nejběžnějším chemickým teratogenům v pracovním prostředí. V neposlední řadě se zabývá legislativní ochranou žen pracujících s chemickými látkami, které mohou poškodit plod v těle matky. Praktická část se zaměřuje na ženy pracující s chemickými látkami, jejich informovanost ohledně chemických teratogenních látek a možnosti jejich ochrany v zaměstnání. Problematika je vyhodnocena na základě dotazníkového šetření. Práce je doplněna o tabulkovou a grafickou dokumentaci.
Abstract in different language: The Bachelor?s thesis entitled ?The Effect of Extraneous Substances on the Emergence of Developmental Anomalies? is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical one deals with teratology itself and its history, teratogens and their division according to their nature. The focus is directed at the known human teratogens and sensitivity to them. The work describes congenital anomalies, their history, classification of anomalies according to the degree of disability, mechanism of formation, frequency, and complexity. The thesis provides characterization of the causes of congenital anomalies. Part of the communication is dedicated to the routes of entry for chemicals into the body and the fate of substances in the body. It also deals with the most common chemical teratogens in the work environment. Finally, it deals with the legislative protection of women working with chemicals, which may cause harm to the fetus in the mother?s body. The practical part focuses on women working with chemicals, their awareness regarding chemical teratogenic substances and possibilities of their protection at work. The issue is evaluated on the basis of a questionnaire survey. The work is supplemented by tabular and graphical documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vondrakova.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Vondrakova VP.zipPosudek vedoucího práce649,67 kBZIPView/Open
Vondrakova OP.jpgPosudek oponenta práce378,06 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Vondrakova.jpgPrůběh obhajoby práce342,41 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.