Title: Sledování zdravotního stavu a podpory zdraví
Other Titles: Health monitoring and health promotion
Authors: Zbrojová, Monika
Advisor: Fránová, Daniela
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9131
Keywords: zdraví;veřejné zdraví;zdravotní stav;ochrana a podpora veřejného zdraví;prevence;ukazatele zdravotního stavu;zdravotní politika;zdroje dat
Keywords in different language: health;public health;heatlh;protection and promotion of public health;preventiv;health indicators;health policy;data sources
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Sledování zdravotního stavu a podpory zdraví. Celá tato práce je směřována k aktuálnosti sledování zdravotního stavu obyvatelstva a jeho zdrojům dat. Má stručně představit to, jaký je u nás pohled na veřejné zdraví a naše zdravotnictví. Teoretická část je tvořena definicemi zdravím a jeho determinanty. Dále jsem se hlavně zabývala orgány ochrany zdravotního stavu, jejich sledování zdravotního stavu, zdroje dat a následné hodnocení. Velice důležitá součást je podpora zdraví a prevence nemocí, ukazatele zdravotního stavu a zdravotní politika. V praktické části se zabývám výzkumem, který jsem věnovala vybraným odborům krajských úřadů. Vybrala jsem to tak proto, jelikož každý odbor má určitou povinnost se věnovat svému obyvatelstvu v kraji, jakým způsobem tak činí a jestli vůbec se o to zajímá. Jak sledují a hodnotí stav svého obyvatelstva ohledně ochrany a podpory zdraví.
Abstract in different language: The topic of my thesis is monitoring the health status and health promotion. All this work is directed to the timeliness of public health and our health. The theoretical part consists of definitions of health and its determinants. Furthermore, I mainly dealt with health protection bodls, thein promotion and dissease preventiv, health indicators and health policy. In the practical part is concerned with research, which I devoted to selected departments of regional authorities. I chose it because, since each department has an obligation to pay its population in the region, how They do or even if They are interested. How to monitor and assess the status of thein populations regarding the protection and health promotion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sledovani zdravotniho stavu a podpory zdravi.pdfPlný text práce868,04 kBAdobe PDFView/Open
Zbrojova VP.zipPosudek vedoucího práce765,96 kBZIPView/Open
Zbrojova OP.jpgPosudek oponenta práce449,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Zbrojova.zipPrůběh obhajoby práce504,42 kBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.