Název: Sledování zdravotního stavu a podpory zdraví
Další názvy: Health monitoring and health promotion
Autoři: Zbrojová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Fránová, Daniela
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9131
Klíčová slova: zdraví;veřejné zdraví;zdravotní stav;ochrana a podpora veřejného zdraví;prevence;ukazatele zdravotního stavu;zdravotní politika;zdroje dat
Klíčová slova v dalším jazyce: health;public health;heatlh;protection and promotion of public health;preventiv;health indicators;health policy;data sources
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je Sledování zdravotního stavu a podpory zdraví. Celá tato práce je směřována k aktuálnosti sledování zdravotního stavu obyvatelstva a jeho zdrojům dat. Má stručně představit to, jaký je u nás pohled na veřejné zdraví a naše zdravotnictví. Teoretická část je tvořena definicemi zdravím a jeho determinanty. Dále jsem se hlavně zabývala orgány ochrany zdravotního stavu, jejich sledování zdravotního stavu, zdroje dat a následné hodnocení. Velice důležitá součást je podpora zdraví a prevence nemocí, ukazatele zdravotního stavu a zdravotní politika. V praktické části se zabývám výzkumem, který jsem věnovala vybraným odborům krajských úřadů. Vybrala jsem to tak proto, jelikož každý odbor má určitou povinnost se věnovat svému obyvatelstvu v kraji, jakým způsobem tak činí a jestli vůbec se o to zajímá. Jak sledují a hodnotí stav svého obyvatelstva ohledně ochrany a podpory zdraví.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is monitoring the health status and health promotion. All this work is directed to the timeliness of public health and our health. The theoretical part consists of definitions of health and its determinants. Furthermore, I mainly dealt with health protection bodls, thein promotion and dissease preventiv, health indicators and health policy. In the practical part is concerned with research, which I devoted to selected departments of regional authorities. I chose it because, since each department has an obligation to pay its population in the region, how They do or even if They are interested. How to monitor and assess the status of thein populations regarding the protection and health promotion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sledovani zdravotniho stavu a podpory zdravi.pdfPlný text práce868,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zbrojova VP.zipPosudek vedoucího práce765,96 kBZIPZobrazit/otevřít
Zbrojova OP.jpgPosudek oponenta práce449,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Zbrojova.zipPrůběh obhajoby práce504,42 kBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.