Název: Faktografická anylýza regionu Strakonicka a její využití v primární škole
Další názvy: Desriptive analysis of the Strakonice region and its use in a primary school
Autoři: Tesařová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Podroužek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10003
Klíčová slova: faktografické informace;regionální přístup;primární škola;regionální projekt;průzkum využití
Klíčová slova v dalším jazyce: descriptive information;regional approach;primary school;regional project;survey of the use
Abstrakt: Diplomová práci představuje regionální přístup jako jednu z možnosti zavádění přírodovědného a společenskovědního učiva do výuky v primární škole. Hlavním cílem práce bylo především přizpůsobit shromážděné informace regionálního charakteru pro potřeby výuky žáka 1. stupně. V práci bylo sumarizováno a vyhodnoceno velké množství faktografických informací ze zvoleného regionu a ty byly následně využity při návrhu a zpracování projektu pro potřeby dosažení stanoveného cíle práce. Diplomová práce zabývá průzkumem využívání regionálního projektu ve škole. Pro tento průzkum byly specifikovány dílčí cíle a formulovány hypotézy. Na základě vyhodnocení průzkumu dotazníkovou metodou byly ověřeny stanovené hypotézy a zjištěn stav současného využívání regionální tématiky při výuce na 1. stupni ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis introduces a regional approach as one of the possibilities for the application of the natural science and social science curriculum into the primary school. The main attention was paid to prepare and modify of the collected regional information as an effective tool for the curriculum in the primary school. There was summarized and evaluated a lot of the descriptive information about the chosen region in this diploma thesis. This information was consequently used in order to achieve the determined aim. The diploma thesis deals with a survey of the use of the regional project in the primary school. For the above-mentioned survey purposes partial aims were specified and hypotheses were formulated. On the basis of the survey evaluation with the help of the questionnaire method formulated hypotheses were verified and the state of the contemporary use of the regional content of the curriculum in the primary school was found out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPG) / Theses (DPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Eva_Tesarova_2013.pdfPlný text práce8,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesarova VP.pdfPosudek vedoucího práce20,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tesarova OP.pdfPosudek oponenta práce46,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tesarova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.