Title: Faktografická anylýza regionu Strakonicka a její využití v primární škole
Other Titles: Desriptive analysis of the Strakonice region and its use in a primary school
Authors: Tesařová, Eva
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10003
Keywords: faktografické informace;regionální přístup;primární škola;regionální projekt;průzkum využití
Keywords in different language: descriptive information;regional approach;primary school;regional project;survey of the use
Abstract: Diplomová práci představuje regionální přístup jako jednu z možnosti zavádění přírodovědného a společenskovědního učiva do výuky v primární škole. Hlavním cílem práce bylo především přizpůsobit shromážděné informace regionálního charakteru pro potřeby výuky žáka 1. stupně. V práci bylo sumarizováno a vyhodnoceno velké množství faktografických informací ze zvoleného regionu a ty byly následně využity při návrhu a zpracování projektu pro potřeby dosažení stanoveného cíle práce. Diplomová práce zabývá průzkumem využívání regionálního projektu ve škole. Pro tento průzkum byly specifikovány dílčí cíle a formulovány hypotézy. Na základě vyhodnocení průzkumu dotazníkovou metodou byly ověřeny stanovené hypotézy a zjištěn stav současného využívání regionální tématiky při výuce na 1. stupni ZŠ.
Abstract in different language: The diploma thesis introduces a regional approach as one of the possibilities for the application of the natural science and social science curriculum into the primary school. The main attention was paid to prepare and modify of the collected regional information as an effective tool for the curriculum in the primary school. There was summarized and evaluated a lot of the descriptive information about the chosen region in this diploma thesis. This information was consequently used in order to achieve the determined aim. The diploma thesis deals with a survey of the use of the regional project in the primary school. For the above-mentioned survey purposes partial aims were specified and hypotheses were formulated. On the basis of the survey evaluation with the help of the questionnaire method formulated hypotheses were verified and the state of the contemporary use of the regional content of the curriculum in the primary school was found out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Eva_Tesarova_2013.pdfPlný text práce8,88 MBAdobe PDFView/Open
Tesarova VP.pdfPosudek vedoucího práce20,18 kBAdobe PDFView/Open
tesarova OP.pdfPosudek oponenta práce46,68 kBAdobe PDFView/Open
tesarova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.