Název: Internetové sociální poradenství v rámci nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež Diakonie ČCE - střediska Západní Čechy
Další názvy: Internet Social Counseling in Low-threshold Facilities for Children and Youth of Diakonie ČCE - Western Bohemia Unit
Autoři: Káčerková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10006
Klíčová slova: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;Diakonie ČCE;internetové poradenství;sociální poradenství;sociální síť;Facebook
Klíčová slova v dalším jazyce: low-threshold facilities established;Diakonie ČCE;internet counseling;social counseling;social network;Facebook
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na internetové sociální poradenství v nízkoprahových klubech zřizovaných Diakonií ČCE ? Střediskem Západní Čechy, prostřednictvím facebookového profilu. Hlavním cílem práce je zmapovat zájem uživatelů Klubů pro děti a mládež o internetové poradenství pomocí facebookového profilu Klubu. Dílčím cílem této práce je zjistit jeho současné využívání ke komunikaci s uživateli a názor pracovníků na tuto metodu. Ve výzkumné části byli osloveni uživatelé i pracovníci Klubu pro děti a mládež. K získání potřebných dat bylo využito dotazníků pro uživatele služby, jejichž výsledky byly zobrazeny v grafech. U pracovníků Klubů byla zvolena metoda strukturalizovaných rozhovorů, které byly slovně zhodnoceny. Výsledky této práce mohou sloužit jako analýza potřebnosti pro realizování projektu internetového sociálního poradenství v NZDM.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on online social counseling in low-threshold Facilities established by Diakonie CCE - Western Bohemia Unit through facebook profile. The main goal of this thesis is to explore interest of users of these clubs for children and teens about online counseling through facebook profile. The operational objective of this thesis is to determine the current using of this method to communicate with users and opinion of other workers on this subject. The research was conducted by interviewing the users and workers of the Club for children and youth. To obtain the necessary data were used questionnaires for service users, whose results are shown in the graphs. For workers was chosen the method of structured interviews, which were verbally assessed. The results of this thesis can serve as an analysis of the need for realization of the Internet social counseling in NZDM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kacerkova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacerkova VP.pdfPosudek vedoucího práce65,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacerkova OP.pdfPosudek oponenta práce22,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacerkova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.