Název: Specifika předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (analýza na vybraném pracovišti)
Další názvy: Specifics of pre-school education of socially disadvantaged children (analysis of the selected institution)
Autoři: Křemenová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10012
Klíčová slova: předškolní vzdělávání;sociální znevýhodnění;sociálně vyloučená lokalita;socializace;školní připravenost;kvalitativní výzkum;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool education;social disadvantage;socially excluded locality;socialization;school readiness;qualitative research;case study
Abstrakt: Tato práce se věnuje problematice předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Konkrétně se jedná o děti vyrůstající v prostředí sociálně vyloučené lokality, které se pro ně stává determinantem při vstupu do základního vzdělávacího systému. Cílem práce je přiblížit specifika způsobu práce s cílovou skupinou v oblasti sociálních služeb, a zdali mají vliv na posílení jejich schopností a dovedností. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno prostředí sociálně vyloučené lokality, jeho vliv na utváření osobnosti dítěte. Dále se zde zabývám vývojovými oblastmi předškolního období, významem hry a kdy je dítě připraveno na vstup do základní školy. Poslední kapitola teoretické části se věnuje možnostem předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. V praktické části je popsáno konkrétní předškolní zařízení, kde bylo realizováno výzkumné šetření. V další části je vymezen typ výzkumu (kvalitativní studie) a metody sběru dat, která byla zpracována do případových studií dětí. V závěru jsem výzkumné šetření doplnila o rozhovor s koordinátorkou předškolní výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with an issue of a preschool education of social discriminated children. Specifically, this study is about children growing up in the surroundings of social excluded locality, which determines their entrance to the basic education system. The purpose of this thesis is to show the specific way of work with a particular group in the area of social service. The next aim of this study is answer the question if the social service has some influence on making stronger abilities and skills of the discriminated children. My thesis is divided into theoretical and practical part. A surroundings of the social excluded locality is described in the theoretical part, also includes the effect on the future personality of the child. Then I speak about evolution in preschool period, about the importence of games and about the period, when the child is ready to start to be educated at basic school. The possibilities of preschool education of social discriminated children is mentioned in the last chapter of the theoretical part. A certain preschool facility, where the research was made, is described in the practical part. The next part describes the type of research ( qualitative study) and methods of collection of the data, which were utilized into casuistry of children. I made an interview with a coordinator of the preschool education at the end of my research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika Kremenova, 2013.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kremenova VP.pdfPosudek vedoucího práce54,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kremenova OP.pdfPosudek oponenta práce31,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kremenova O.pdfPrůběh obhajoby práce16,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.