Název: Adaptace osob s demencí na prostředí domova se zvláštním režimem - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov
Další názvy: Adaptation of people with dementia for enviroment of home with special regime - Home of Harmony, center of social services Mirosov
Autoři: Vildová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10016
Klíčová slova: adaptace;problémové chování;demence;sociální služby;domov se zvláštním režimem;Domov Harmonie
Klíčová slova v dalším jazyce: adaptation;behavior with negative impact;dementia;social services;home with special regime;Home of Harmony
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou adaptace osob s demencí na prostředí domova se zvláštním režimem Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Základním výzkumným cílem je sledování a analýza procesu adaptace klienta, a to v prvních patnácti dnech od nástupu do domova se zvláštním režimem. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku demence, sociálních služeb určených osobám s demencí a zejména na problematiku adaptace. V praktické části uvozené kapitolou Metodologie prováděného výzkumu je čtenář seznámen s konceptem výzkumného šetření. Jako výzkumné metody byly zvoleny analýza dokumentů, pozorování, polostrukturovaný rozhovor a test MMSE. Výzkumným šetřením byly zjištěny podnětné informace, které by mohly přispět ke kvalitnějšímu poskytování sociálních služeb nejen v Domově Harmonie.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented dissertation is concerned with issues of adaptation of persons with dementia to the environment with special regime of Home of Harmony, center of social services Mirošov. The basic research goal is observation and analysis of the client adaptation process in the first 15 days after his arrival to this home with special regime. The dissertation is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the issues of dementia, social services to dedicated persons with dementia and mainly the issues of adaptation. The practical part starts with a chapter entitled The methodology of the research where the concept of research is introduced to the reader. The document analysis, observation, semi-structured interwiev and MMSE test were chosen as the research methods. There were found inspiring information during the research process which can help to improve the quality of social services not only in the Home of Harmony.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 4.pdfPlný text práce982,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vildova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vildova OP.pdfPosudek oponenta práce24,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vildova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10016

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.