Název: Přístupy pracovníků k sexualitě lidí s mentálním postižením v sociální službě denní stacionář v Plzeňském kraji
Další názvy: Approaches of Workers to Sexuality of Persons with Disability in Day Center Social Service in Plzeňský County
Autoři: Linková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10017
Klíčová slova: člověk s mentálním postižením;sexualita;sexuální výchova;přístupy k sexualitě;sociální služba denní stacionář;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: person with learning disability;sexuality;sexual education;attitudes to sexuality;day care center social service;Pilsen county
Abstrakt: Tato práce v teoretické části představuje mentální postižení, člověka s mentálním postižením a způsoby jeho podpory v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a sociální. Je charakterizována sexualita člověka a význam sexuální výchovy, pohled je zaměřen na tuto tematiku ve vztahu k člověku s mentálním postižením, je pojednáno o sexuálním zneužívání a o přístupu k otázkám partnerství, manželství a rodičovství člověka s mentálním postižením. Jsou zde prezentovány přístupy k sexualitě lidí s mentálním postižením v prostředí sociálních služeb, pozornost je věnována protokolu o sexualitě a vztazích, vzdělávání pracovníků i uživatelů v oblasti sexuality i negativním přístupům k sexualitě lidí s mentálním postižením. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění přístupů pracovníků k sexualitě lidí s mentálním postižením v sociální službě denní stacionář. Výzkumné šetření proběhlo v denních stacionářích na území Plzeňského kraje, výzkumnými metodami byly dotazník, rozhovor a analýza dokumentů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of this thesis introduces the phenomenon of learning disability, persons with learning disabilities, and methods of support of persons with learning disabilities in the area of education, employment, and social relations. Characteristics of human sexuality and significance of sexual education are outlined, with emphasis on this issue in respect to persons with learning disabilities; the issues of sexual abuse and of attitudes towards partnership, marriage, and parenthood of persons with learning disabilities are discussed. Attitudes towards sexuality of persons with learning disabilities in the context of social services are presented, with focus on the protocol on sexuality and relationships, education of staff and users in the field of sexuality, and negative attitudes towards sexuality of persons with learning disabilities. The research part was aimed at the identification of attitudes towards sexuality of persons with learning disabilities in the day care center social services. The research took place in day care centers within the Pilsen county; the research methods used included questionnaire, interview, and analysis of documents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPG) / Theses (DPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce990,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linkova VP.pdfPosudek vedoucího práce49,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linkova OP.pdfPosudek oponenta práce64,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linkova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.