Název: Žáci s mimořádným nadáním a jejich vzdělávání v českých základních školách v Praze
Další názvy: Pupils with Exceptional Talent and Their Education in the Czech Primary Schools in Prague
Autoři: Šemrová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10018
Klíčová slova: nadání;integrace;segregace;dotazník;rozhovor;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: talent;integration;segregation;questionnaire;interview;analysis
Abstrakt: Diplomová práce ?Žáci s mimořádným nadáním a jejich vzdělávání na českých základních školách v Praze? pojednává o problematice vzdělávání žáků s mimořádným nadáním a o metodách a formách práce s těmito žáky. Teoretická část práce se zabývá nadáním a jeho definicí, charakteristikou žáka s mimořádným nadáním, jeho vyhledáváním, identifikací a možnostmi vzdělávání těchto žáků. Nabízí pohled na jednotlivé formy a metody práce se žáky s mimořádným nadáním. Přibližuje problematiku mimořádně nadaného žáka v běžné základní škole, popisuje spolupráci rodiny a pedagogicko-psychologické poradny. Dále nahlíží na problémy a poruchy vyskytující se u žáků s mimořádným nadáním a také nabízí výčet některých organizací, které se nadáním zabývají. Praktická část se věnuje kvantitativnímu výzkumu v podobě dotazníkového šetření, kdy byla zjišťována míra skutečné péče o nadané žáky a specifické přístupy jednotlivých základních škol v Praze k žákům s mimořádným nadáním. Výsledky jsou graficky znázorněny. Dále se praktická část věnuje kvalitativnímu šetření v podobě interview s pěti vyučujícími. Zkoumána a vyhodnocena byla opět práce s mimořádně nadanými žáky, metody práce jednotlivých pedagogů se žáky s mimořádným nadáním integrovanými do běžné třídy základní školy a určité zaznamenané specifické projevy chování mimořádně nadaných žáků. Jako poslední je v praktické části diplomové práce zahrnuta analýza 47 školních vzdělávacích programů, a to konkrétně jejich části, která se zabývá problematikou vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí zjištěných údajů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis ?The Extra Talented Pupils and Their Education at Czech Primary Schools in Prague? deals with the issue of education of pupils with an extraordinary talent, and about the methods and forms of work with these students. The theoretical part of the thesis deals with talent and its definition, characteristics of the pupil with an extraordinary talent, his search, identification and education of these pupils. It offers insight into the different forms and methods of work with the pupils with an extraordinary talent. Approaching the issue of exceptionally gifted pupils in a regular elementary school, describes the collaboration of family and educational-psychological counselling. In addition, it looks at problems and disorders encountered by pupils with an extraordinary talent, and it also offers a list of some organisations that deal with talent. The practical part is devoted to quantitative research in the form of a questionnaire survey, which was established a measure of actual care for gifted pupils and specific approaches of individual elementary schools in Prague to pupils with talent. The results are graphically represented. In addition, the practical part devoted to qualitative inquiry in form of an interview with five teachers. Examined and evaluated was again working with an exceptionally gifted pupils, the working methods of individual teachers to pupils with talent integrated in common classes of primary schools and certain specific behaviours observed at exceptionally gifted pupils. The last in the practical part of the thesis is an analysis included 47 school educational programs, and more specifically their section, which deals with the training of extremely talented pupils. The conclusion of the thesis contains a summary of the data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zaci s mimoradnym nadanim a jejich vzdelavani v ceskych zakladnich skolach v Praze.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Semrova VP.pdfPosudek vedoucího práce56,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Semrova OP.pdfPosudek oponenta práce45,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Semrova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10018

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.