Název: Představy a realita samostatného bydlení osob odcházejících z dětského domova
Další názvy: Imagination and reality of independent living of people leaving the orphanage
Autoři: Elisová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10019
Klíčová slova: dětský domov;bydlení;přestava;realita;zaměstnání
Klíčová slova v dalším jazyce: children´s home;housing;imagination;reality;job
Abstrakt: Cílem práce bylo popsat oblast bydlení se zaměřením na osoby, které prošly ústavní výchovou. Teoretická část se věnovala popisu systému ústavní výchovy, z jakých právních předpisů vychází. Dále byly popsány rodiny, jejichž děti končí v ústavní výchově, byly zhodnoceny výhody a nevýhody systému a kdo jsou aktéři zapojení do řešení problematiky. Jedna kapitola se věnovala problematice bydlení, tomu, jak systém v České republice funguje a jaké jsou možnosti po odchodu z ústavní výchovy, kde hledat bydlení a případně další pomoc. V praktické části bylo účelem zjistit odpověď na výzkumnou otázku ?Jaké jsou představy osob o jejich bydlení po odchodu z dětského domova a jaká je realita?? Výzkum byl realizován pomocí dotazníku, rozhovorů se sociálními pracovníky, kteří pracují s osobami po odchodu z dětského domova a také s uživateli služeb, kteří prošli dětským domovem. Výzkumná data byla doplněna analýzou dokumentů, která se věnovala tomu, jaké mají mladí lidé možnosti v oblasti bydlení a zaměstnání.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the study was description of the housing sector with a focusing on people who have undergone institutional care. The theoretical part is devoted to the description of the institutional educational system, especially of the lawmaking system. There were described families whose children end up the institutional care, there were also evaluated the advantages and disadvantages of the system and who are the actors of solving problems. One chapter included the issue of housing, how the system works in the Czech Republic and what are the options after leaving institutional care and where to look for any further housing or an assistance. The practical part of the study was founded out the answer of the question "What are the imagination of persons about their housing after leaving the children's home and what the reality is?" The research was conducted by using a questionnaire and interviews with social workers who work with people leaving the children's home and also with service users with their life experiences of children's home. Research statements were supplemented by analysis of the documents, which was focused on young people´s opportunities with housing and employment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova-prace-elisova-petra.pdfPlný text práce938,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
elisova VP.pdfPosudek vedoucího práce27,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
elisova OP.pdfPosudek oponenta práce44,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
elisova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.