Title: Představy a realita samostatného bydlení osob odcházejících z dětského domova
Other Titles: Imagination and reality of independent living of people leaving the orphanage
Authors: Elisová, Petra
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10019
Keywords: dětský domov;bydlení;přestava;realita;zaměstnání
Keywords in different language: children´s home;housing;imagination;reality;job
Abstract: Cílem práce bylo popsat oblast bydlení se zaměřením na osoby, které prošly ústavní výchovou. Teoretická část se věnovala popisu systému ústavní výchovy, z jakých právních předpisů vychází. Dále byly popsány rodiny, jejichž děti končí v ústavní výchově, byly zhodnoceny výhody a nevýhody systému a kdo jsou aktéři zapojení do řešení problematiky. Jedna kapitola se věnovala problematice bydlení, tomu, jak systém v České republice funguje a jaké jsou možnosti po odchodu z ústavní výchovy, kde hledat bydlení a případně další pomoc. V praktické části bylo účelem zjistit odpověď na výzkumnou otázku ?Jaké jsou představy osob o jejich bydlení po odchodu z dětského domova a jaká je realita?? Výzkum byl realizován pomocí dotazníku, rozhovorů se sociálními pracovníky, kteří pracují s osobami po odchodu z dětského domova a také s uživateli služeb, kteří prošli dětským domovem. Výzkumná data byla doplněna analýzou dokumentů, která se věnovala tomu, jaké mají mladí lidé možnosti v oblasti bydlení a zaměstnání.
Abstract in different language: The aim of the study was description of the housing sector with a focusing on people who have undergone institutional care. The theoretical part is devoted to the description of the institutional educational system, especially of the lawmaking system. There were described families whose children end up the institutional care, there were also evaluated the advantages and disadvantages of the system and who are the actors of solving problems. One chapter included the issue of housing, how the system works in the Czech Republic and what are the options after leaving institutional care and where to look for any further housing or an assistance. The practical part of the study was founded out the answer of the question "What are the imagination of persons about their housing after leaving the children's home and what the reality is?" The research was conducted by using a questionnaire and interviews with social workers who work with people leaving the children's home and also with service users with their life experiences of children's home. Research statements were supplemented by analysis of the documents, which was focused on young people´s opportunities with housing and employment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova-prace-elisova-petra.pdfPlný text práce938,93 kBAdobe PDFView/Open
elisova VP.pdfPosudek vedoucího práce27,92 kBAdobe PDFView/Open
elisova OP.pdfPosudek oponenta práce44,19 kBAdobe PDFView/Open
elisova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.