Název: Modelování ekonomických systémů pomocí fraktálů
Další názvy: Modelling of Economic Systems Using Fractals
Autoři: Beránek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10028
Klíčová slova: chaos;fraktály;diferenciální rovnice;finanční model;úroková míra;dynamický systém
Klíčová slova v dalším jazyce: chaos;fractals;financial model;interest rate;dynamic system;differential equations
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na dynamický finanční model, ve kterém se vyskytuje deterministický chaos. V této práci je zpracován úvod do teorie fraktálů, dynamických systémů v ekonomii, diferenciálních rovnic, úrokových měr a investiční poptávky. Dále se tato práce věnuje programovému vyjádření modelu dynamického finančního systému pomocí SW Wolfram Mathematica a následné grafickému znázornění. Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo analyzovat chování představeného finančního systému, které bylo shledáno chaotickým za většiny podmínek. Možným rozšířením této práce by mohlo být širší studium chování v závislosti na čase, či na volbě parametrů systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with dynamic financial model yielding deterministic chaos. The thesis is based upon theories of fractals, dynamic systems in economics, differential equations, interest rates and investment demand. It studies possibilities of modelling dynamic financial models using Wolfram Mathematica, and their graphical representation. Main goal of submitted bachelor thesis was to analyse behaviour of studied financial system, which has been found to be chaotic in most conditions. Wider study of behaviour depending on time of the system, or selection of parameters could be next direction of study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Beranek.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranek - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranek - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce648,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce198,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.