Title: Modelování ekonomických systémů pomocí fraktálů
Other Titles: Modelling of Economic Systems Using Fractals
Authors: Beránek, Jan
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10028
Keywords: chaos;fraktály;diferenciální rovnice;finanční model;úroková míra;dynamický systém
Keywords in different language: chaos;fractals;financial model;interest rate;dynamic system;differential equations
Abstract: Předložená práce je zaměřena na dynamický finanční model, ve kterém se vyskytuje deterministický chaos. V této práci je zpracován úvod do teorie fraktálů, dynamických systémů v ekonomii, diferenciálních rovnic, úrokových měr a investiční poptávky. Dále se tato práce věnuje programovému vyjádření modelu dynamického finančního systému pomocí SW Wolfram Mathematica a následné grafickému znázornění. Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo analyzovat chování představeného finančního systému, které bylo shledáno chaotickým za většiny podmínek. Možným rozšířením této práce by mohlo být širší studium chování v závislosti na čase, či na volbě parametrů systému.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with dynamic financial model yielding deterministic chaos. The thesis is based upon theories of fractals, dynamic systems in economics, differential equations, interest rates and investment demand. It studies possibilities of modelling dynamic financial models using Wolfram Mathematica, and their graphical representation. Main goal of submitted bachelor thesis was to analyse behaviour of studied financial system, which has been found to be chaotic in most conditions. Wider study of behaviour depending on time of the system, or selection of parameters could be next direction of study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Beranek.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Beranek - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Beranek - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce648,93 kBAdobe PDFView/Open
Beranek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce198,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.