Název: Elektronický rezervační systém pro rezervaci témat bakalářských a diplomových prací
Další názvy: The Electronic Reservation System for The Reservation of Topics on Bachelor and Diploma Thesis
Autoři: Štěpánek, Vít
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10029
Klíčová slova: rezervační systém;MVC model;Java EE;SQL
Klíčová slova v dalším jazyce: reservation system;MVC model;Java EE;SQL
Abstrakt: Předložená práce je zaměřen na návrh a implementaci elektronického rezervačního systému pro rezervaci témat bakalářských a diplomových prací. V úvodní části je provedena analýza různých typů rezervačních systémů, na základě které je poté utvořen a popsán návrh nového systému s ohledem na požadavky budoucích uživatelů, a představen model MVC spolu s technologiemi pro jednotlivé vrstvy. Po zvolení vhodných technologií je popsána struktura vrstev nového systému, které tvoří výslednou aplikaci. Systém slouží v první řadě učitelům pro vypsání témat a následně studentům pro rezervace a změny rezervací těchto témat. Jakmile je student rozhodnut pro jedno téma, potvrzuje svoji rezervaci odevzdáním vytištěné přihlášky, kterou si vygeneruje v systému. Po určité době je v systému informován, zda byla přihláška přijata či zamítnuta. Potvrzení přihlášky provádí buď sekretářka nebo vedoucí katedry. V další části je popsána instalace systému na server, který jej zpřístupňuje na Internetu, a nabídnut manuál k systému. V závěru práce je představena pilotáž systému v jeho zkušebním provozu a jsou navržena možná rozšíření a vylepšení systému.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis focuses on design and implementation of The Electronic Reservation System for The Reservation of Topics on Bachelor and Diploma Thesis. The introductory part of this thesis analyses different types of reservation systems. Afterwards, on the basis of the analysis a new system is described and designed while taking into consideration needs of future users, There are also presentations of MVC model and technologies for component layers. Selection of appropriate technology is followed by description of structure of new system layers that form the final application. First of all, the system is used by teachers to post topics on thesis and followed by topics reservations or changes of reservations made by students. As soon as the student has made his decision about the topic, he generates an application form in the system and confirms his reservation by handing in its print-out. In certain time he is informed about acceptation or rejection of his request in the system, Confirmation of the application form is done either by the Secretary or by the Head of the Department. The next part deals with the system installation on server that makes it accessible on the Internet, and proposes the system manual. The pilot version of the system in test mode is presented and possible improvements and extensions of the system are proposed in the final part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEM) / Bachelor´s works (DEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Stepanek.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepanek - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce564,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepanek - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce607,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepanek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce194,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.