Název: Zásobovací logistika
Další názvy: Logistic chain in supply
Autoři: Hůrka, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Plevný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10031
Klíčová slova: logistika;skladování;doprava;zásoba;náklady;řízení dodavatelského řetězce
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;storage;transportation;supply;costs;supply chain management
Abstrakt: Téma zásobovací logistika bylo vybráno, protože správně fungující činnosti v zásobování mohou výrazně snížit celkové náklady na produkci výrobku a tím podpořit konkurenceschopnost podniku. Cílem bakalářské práce je vysvětlit fungování základních procesů v zásobovací logistice na konkrétním podniku. V podniku AGC Flat Glass Czech a.s. budou na základě získaných znalostí prozkoumány pracovní postupy firmy od nákupu po skladování materiálu. Na základě získaných informací budou jednotlivé postupy zhodnoceny a budou navrhnuta případná zlepšení. Základním předpokladem je, že velké podniky snižují své náklady na úkor dodavatelů. Konkrétně je tato práce zaměřena na postupy, které ovlivňují logistické veličiny zákazníka a dodavatele. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je teoretická část, ve které je čtenář stručně seznámen s vývojem logistiky, jejími cíli a jednotlivými články v logistickém řetězci. Další podstatnou kapitolou je základní rozdělení logistiky dle hlavních činností, na kterou navazuje popis jednotlivých činností v zásobování. Podrobně jsou popsány základní faktory ovlivňující výběr dodavatelů, metody hodnocení dodavatelů, zásoby, metody zásobování a další. Druhá část je praktická, ve které jsou aplikovány jednotlivé poznatky, které byly popsány v teoretické části. Příkladný podnik je podnik AGC, která je nejprve představena z hlediska předmětu podnikání. Následně jsou jednotlivé logistické postupy analyzovány a k závěru práce zhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: I have chosen Logistics chain in supply as a theme of my thesis because successful operations in supply could sharply decrease production costs. This could consequently support competitiveness of the company. The aim of this thesis is to explain running of basic processes in supplying logistics. Some working steps from purchasing, over warehousing of materials till induced costs will be analysed on the basis of gained information in the company AGC Flat Glass Czech a.s. The fundamental theory concerns reduction of production costs by big enterprises at the expense of their suppliers. Concretely, the thesis is focused on processes influencing logistic variables of both, the customer and the supplier. This thesis comprises two parts. The first is a theoretical one where are development of logistics, its objects and single parts of supply chain briefly introduced to the reader. Next important chapter is about basic division of logistics in main activities. This is followed by description of particular operations in purchasing. Elementary factors which have an effect on the choice of suppliers, rating methods, inventories, manners of supplying etc. are pictured in detail. The second part is a practical one where the theory is applied to a company AGC in Teplice which is first introduced from the point of view of the entrepreneurship. Then the particular logistic procedures are analysed and at the end evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jaroslav Hurka BP zasobovaci logistika.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hurka - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce605,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hurka - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce901,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hurka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce247,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10031

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.