Title: Počítačové hry ve výuce
Other Titles: Computer games in education
Authors: Jindra, Jiří
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10032
Keywords: hra;výuka;digitální výuková hra;vývoj;návrh;implementace
Keywords in different language: game;digital learning game;teaching;development;implementation;proposal
Abstract: Bakalářská práce je napsána na téma využití výukových her. V práci autor uvádí vývoj výuky v historii a důvody tohoto vývoje. Rozebírá změny v šíření informací s nástupem počítačů a interaktivních médií a rozdíly mezi generací, která je ovlivněná těmito změnami a předešlou generací. Dále probírá možnosti a důvody využití počítačových her ve výuce a popisuje kritéria pro výběr nejlepší výukové hry pro daný účel. V bakalářské práci je uvedeno doporučení pro vývojáře a vyučující, kteří chtějí výukovou hru vytvořit nebo ji zapojit do výuky. Jsou předloženy příklady možných způsobů realizace výukové hry a příklady již realizovaných výukových her nebo některých her upravitelných k tomuto účelu. Vybrané hry byly prozkoumány, otestovány a v práci jsou popsány jejich vlastnosti. Byla navržena a implementována modelová výuková hra. Byly otestovány její vlastnosti a porovnány pomocí stanovených kritérií s vlastnostmi ostatních testovaných her. Jsou uvedena doporučení k vytváření úloh pro hry a možný směr dalšího vývoje.
Abstract in different language: The bachelor thesis is written on the topic of utilization of learning games in education. In the thesis author states the evolution of education in history and reasons of such development. Author discusses the changes in distribution of informations with arrival of computers and interactive media and differences between the generation that is influenced by these changes and the previous generation. He also lists options and reasons for use of computer games in teaching and describes criteria for selection of the best learning game for the given purpose. In the bachelor thesis there are stated suggestions for developers and teachers who want to create a learning game or use it for teaching. Author presents examples of possible ways for implementation of educational games and examples of already realized learning games, or games that are modifiable for this purpose. Selected games had been examined, tested and their features are described in the thesis. Model computer learning game was designed and created. The qualities of the game were tested and compared, using before determined criteria, with qualities of other tested games The suggestions for creation of tasks for games and possible direction of further development are provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_2013_0_fin.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek Jindra - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce644,87 kBAdobe PDFView/Open
posudek Jindra - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce537,79 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby - Jindra.pdfPrůběh obhajoby práce195,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.