Název: Počítačové hry ve výuce
Další názvy: Computer games in education
Autoři: Jindra, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10032
Klíčová slova: hra;výuka;digitální výuková hra;vývoj;návrh;implementace
Klíčová slova v dalším jazyce: game;digital learning game;teaching;development;implementation;proposal
Abstrakt: Bakalářská práce je napsána na téma využití výukových her. V práci autor uvádí vývoj výuky v historii a důvody tohoto vývoje. Rozebírá změny v šíření informací s nástupem počítačů a interaktivních médií a rozdíly mezi generací, která je ovlivněná těmito změnami a předešlou generací. Dále probírá možnosti a důvody využití počítačových her ve výuce a popisuje kritéria pro výběr nejlepší výukové hry pro daný účel. V bakalářské práci je uvedeno doporučení pro vývojáře a vyučující, kteří chtějí výukovou hru vytvořit nebo ji zapojit do výuky. Jsou předloženy příklady možných způsobů realizace výukové hry a příklady již realizovaných výukových her nebo některých her upravitelných k tomuto účelu. Vybrané hry byly prozkoumány, otestovány a v práci jsou popsány jejich vlastnosti. Byla navržena a implementována modelová výuková hra. Byly otestovány její vlastnosti a porovnány pomocí stanovených kritérií s vlastnostmi ostatních testovaných her. Jsou uvedena doporučení k vytváření úloh pro hry a možný směr dalšího vývoje.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is written on the topic of utilization of learning games in education. In the thesis author states the evolution of education in history and reasons of such development. Author discusses the changes in distribution of informations with arrival of computers and interactive media and differences between the generation that is influenced by these changes and the previous generation. He also lists options and reasons for use of computer games in teaching and describes criteria for selection of the best learning game for the given purpose. In the bachelor thesis there are stated suggestions for developers and teachers who want to create a learning game or use it for teaching. Author presents examples of possible ways for implementation of educational games and examples of already realized learning games, or games that are modifiable for this purpose. Selected games had been examined, tested and their features are described in the thesis. Model computer learning game was designed and created. The qualities of the game were tested and compared, using before determined criteria, with qualities of other tested games The suggestions for creation of tasks for games and possible direction of further development are provided.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_2013_0_fin.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Jindra - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce644,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Jindra - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce537,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby - Jindra.pdfPrůběh obhajoby práce195,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10032

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.