Název: Aplikace pro řešení poměrů na vedení s rozprostřenými parametry
Další názvy: Computer Application for Computation of Line with Lumped Elements
Autoři: Mušek, Josef
Vedoucí práce/školitel: Karban, Pavel
Oponent: Kotlan, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10047
Klíčová slova: platforma;knihovna;funkce;cyklus;metoda;GUI;vedení;efektivita;rozprostřené parametry;odpor;indukce;svod;kapacita;zátěž;wpftoolkit;operační systém;třída;kompilátor
Klíčová slova v dalším jazyce: platform;library;function;cycle;method;GUI;power line;efficiency;lumped elements;impedance;inductance;leaktance;capacitance;load;wpftoolkit;operation system;class;compiler
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou vytvoření matematického modelu sítě s rozprostřenými parametry a její aplikací v počítačovém programu vytvářeném pro platformu .NET v jazyce C# za použití WPF 2.0. Je zde rozebrána problematika rozprostřených sítí a jejich výpočtů v různých stavech za použití diskrétních matematických modelů. Dále je v práci pojednáváno o náročnosti vytvoření softwaru pro složité výpočty s řídkými maticemi a obrovskými soustavami lineárních algebraických rovnic. V závěru diplomové práce je vyhotoveno pro ukázku několik grafů zabývajících se základními stavy sítí s rozprostřenými parametry právě pomocí programu vytvořeného v této diplomové práci.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma is aimed at the problem of creating mathematic model of power line with the lumped elements and its application in software created for .NET platform and written in C# with WPF 2.0. This work addressed the lumped elements problematic and its modeling in different states by using discrete mathematic models. Next subject explains difficulties of the developing process of the application for computing sparse matrixes and huge system of linear algebraic formula. In the result of the diploma are as an illustration couple graphs which show basic states of the power lines with lumped elements made by the software elaborated for this diploma.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JosefMusek_DP.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050600_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050600_oponent.pdfPosudek oponenta práce515,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050600_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.