Název: Návrh a modelování reluktančního motoru s permanentními magnety
Další názvy: Design and model of reluctance motor with permanent magnets
Autoři: Pavlíček, Karel
Vedoucí práce/školitel: Pánek, David
Oponent: Hruška, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10056
Klíčová slova: reluktanční motor;permanentní magnety;modelování elektromagnetického pole;metoda konečných prvků;flux switching permanent magnet
Klíčová slova v dalším jazyce: reluctance motor;permanent magnets;electromagnetic field modelling;finite element method;flux switching permanent magnet
Abstrakt: Cílem diplomové práce je navrhnout a numericky modelovat reluktanční motor s permanentními magnety ve statoru. Hlavní části práce předchází rešerše současné problematiky reluktančních motorů a možností užití permanentních magnetů v této oblasti. Stěžejní částí práce je základní návrh stroje a především počítačové modelování jeho magnetického pole pomocí metody konečných prvků v programu Agros2D. Simulace má za úkol ověřit principiální funkčnost zařízení a ukázat rozložení magnetického pole ve stroji. V závěru jsou diskutovány a shrnuty výsledky simulace. K práci je přiložen výkres navrženého a simulovaného stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this Master's thesis is to design and numerically model the reluctance motor with permanent magnets in the stator. At first, the research of contemporary reluctance motors and possibility of permanent magnets application in it is made. The main part of the thesis is the basic design of the machine and the computer modelling of its magnetic field using the finite element method in the program called Agros2D. The simulation is supposed to verify device working principle and show magnetic field distribution within the machine. The simulation results are summarized and discussed in the conclusion. The designed machine drawing is enclosed in the Appendix.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Karel_Pavlicek.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053375_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053375_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053375_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce297,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.