Název: Návrh elektromagnetického kolejnicového děla
Další názvy: Design of an Electromagnetic Railgun
Autoři: Broul, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Pánek, David
Mach, František
Oponent: Karban, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10057
Klíčová slova: elektromagnetické pole;magnetická síla;EM Railgun;projektil;pulzní napájecí zdroj;kapacitorová banka;indukčnost;kondenzátor;kolejnice;injektor;hlaveň Railgunu;proudový impulz;indukční gradient;úsťová rychlost;proudová hustota;energie;výkon;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;magnetic force;EM Railgun;projectile;pulsed power supply;capacitor bank;induktance;capacitor;rails;injector;bore Railgun;current impuls;induktance gradient;muzzle velocity;current density;energy;power;simulation
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na seznámení čtenářů s principem elektromagnetického děla, jeho vývoje v několika desetiletích a ověření jeho principu pomocí jednoduchého experimentu. Práce je rozdělena do několika kapitol, kde vás obeznámím s historií, která provází vývoj elektromagnetického kolejnicového děla (EM Railgunu) již od roku 1901. Poté bych se zaměřil na jeho princip, výhody a nevýhody, čili jeho technickou problematiku. Hlavním cílem je vytvoření matematického modelu a simulace EM Railgunu v programu Comsol Multiphysics. Experimentem se budu snažit prokázat jeho funkčnost a porovnat výsledky se simulací.
Abstrakt v dalším jazyce: This Theses is focused on introducing readers to the principle of electromagnetic cannon, its development in several decades and verification of its principle in a simple experiment. The Theses is divided into several chapters, where you will learn about the history that accompanies the development of electromagnetic rail gun (EM railgun) since 1901. Then I focused on its principle, advantages and disadvantages, or its technical issues. The main objective is to develop a mathematical model and simulation of the EM railgun in the program Comsol Multiphysics. I'll try an experiment to demonstrate its performance and compare the results with simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh EM Railgunu.pdfPlný text práce51,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053376_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce249,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053376_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053376_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce255,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.