Název: Potlačení rušivého vlivu vysokofrekvenčních signálů
Další názvy: Suppression of disturbing influence of high-frequency signals
Autoři: Barcal, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Hromádka, Miroslav
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10060
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;zdroje rušení;bezodrazová komora;účinnost stínění;vliv na zařízení;sonda elektrického pole
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic kompatibility;interference sources;anechoic chamber;shielding effectiveness;effect on device;electric field probe
Abstrakt: Úvodní část diplomové práce je zaměřena na základní pojmy a principy elektromagnetické kompatibility. Poté jsem se zaměřil na zdroje rušivých signálů, druhy přenosových cest (např. kapacitní, induktivní a galvanická vazba) a omezení všech těchto rušení. V další kapitole jsem popisoval vliv na zařízení. Stěžení část se zabývala elektromagnetickým stíněním. Blíže jsem popsal druhy stínění (elektrického a magnetického pole). Také jsem popsal vliv otvorů na stínění. Tímto tématem jsem se zabýval dále v praktické části. Praktická část obsahovala testovací měření, které se zabývalo účinností stínění. Dvě antény, kdy jedna vysílá signál skrz konstrukci s plechem, ve kterém jsou vytvořeny kruhové a štěrbinové otvory o různých velikostech a druhá anténa přijímá signál. Z tohoto vzniklá data jsem dále graficky znázornil a porovnával účinnosti stínění různých otvorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The introductory part of the thesis focuses on the basic concepts and principles of electromagnetic compatibility. Then I focused on noise sources, types of transmission paths (eg, capacitive, inductive and galvanic coupling) and the reduction of all these disturbances. In the next chapter, I described the impact on the device. Mast part dealt with electromagnetic shielding. Closer I described species of shield (electric and magnetic fields). I also described the effect of the holes on the shield. This topic I dealt with further in the practical part. The practical part contains test measurements, which investigated the efficacy of screening. Two antennas when one transmits through the structure with the sheet, which are formed circular and slotted holes of different sizes and the second antenna receives the signal. This created data, which I then graphed and compared the effectiveness of different shielding holes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Potlaceni rusiveho vlivu vysokofrekvencnich signalu (Barcal).pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053379_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053379_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053379_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.