Title: Potlačení rušivého vlivu vysokofrekvenčních signálů
Other Titles: Suppression of disturbing influence of high-frequency signals
Authors: Barcal, Aleš
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10060
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;zdroje rušení;bezodrazová komora;účinnost stínění;vliv na zařízení;sonda elektrického pole
Keywords in different language: electromagnetic kompatibility;interference sources;anechoic chamber;shielding effectiveness;effect on device;electric field probe
Abstract: Úvodní část diplomové práce je zaměřena na základní pojmy a principy elektromagnetické kompatibility. Poté jsem se zaměřil na zdroje rušivých signálů, druhy přenosových cest (např. kapacitní, induktivní a galvanická vazba) a omezení všech těchto rušení. V další kapitole jsem popisoval vliv na zařízení. Stěžení část se zabývala elektromagnetickým stíněním. Blíže jsem popsal druhy stínění (elektrického a magnetického pole). Také jsem popsal vliv otvorů na stínění. Tímto tématem jsem se zabýval dále v praktické části. Praktická část obsahovala testovací měření, které se zabývalo účinností stínění. Dvě antény, kdy jedna vysílá signál skrz konstrukci s plechem, ve kterém jsou vytvořeny kruhové a štěrbinové otvory o různých velikostech a druhá anténa přijímá signál. Z tohoto vzniklá data jsem dále graficky znázornil a porovnával účinnosti stínění různých otvorů.
Abstract in different language: The introductory part of the thesis focuses on the basic concepts and principles of electromagnetic compatibility. Then I focused on noise sources, types of transmission paths (eg, capacitive, inductive and galvanic coupling) and the reduction of all these disturbances. In the next chapter, I described the impact on the device. Mast part dealt with electromagnetic shielding. Closer I described species of shield (electric and magnetic fields). I also described the effect of the holes on the shield. This topic I dealt with further in the practical part. The practical part contains test measurements, which investigated the efficacy of screening. Two antennas when one transmits through the structure with the sheet, which are formed circular and slotted holes of different sizes and the second antenna receives the signal. This created data, which I then graphed and compared the effectiveness of different shielding holes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potlaceni rusiveho vlivu vysokofrekvencnich signalu (Barcal).pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
053379_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,49 kBAdobe PDFView/Open
053379_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,56 kBAdobe PDFView/Open
053379_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.