Title: Program pro výpočet ventilace a oteplení asynchronních strojů
Other Titles: Program of calculation of ventilation and heating of IM
Authors: Vlasák, Martin
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Hána, Bohumír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10061
Keywords: asynchronní motor;hydraulický odpor;náhradní tepelná síť;oteplení;tepelný odpor;tepelný výpočet;ventilační výpočet
Keywords in different language: asynchronous engine;hydraulic resistance;spare thermal network;warming;thermal resistance;thermal calculation;calculation of ventilation
Abstract: Práce se zabývá problematikou ventilačního a tepelného výpočtu asynchronního stroje s kotvou nakrátko. Při výpočtu se řídíme aplikací základních fyzikálních zákonů z oboru hydromechaniky a termomechaniky a proto jim jsou věnovány úvodní kapitoly. Dále je v práci popsán výpočet charakteristik ventilátoru a množství chladiva ve stroji. Součástí práce je také literární rešerše programů používaných k výpočtu oteplení elektrických strojů. Ke konci práce je představen analyzovaný motor včetně jeho tepelné sítě. Dále jsou v práci uvedeny výsledky tepelného výpočtu konkrétního asynchronního motoru a tyto výsledky jsou následně porovnány s katalogovými údaji tohoto stroje.
Abstract in different language: My diploma thesis deals with issues of calculation of ventilation and thermal asynchronous machine with short armature. We follow fundamental physical laws from hydromechanics and thermomechanics in the process of calculation. That?s way the introductory chapters deal with them. In this diploma thesis I described also calculation of characteristics of fan and calculation of flow rate of coolant in the motor. This thesis includes literary summary of used programs for calculation of warming electrical machines. At the end of my thesis analysed engine and his thermal network are presented. I also present results of heat calculation of particular asynchronous engine and these results are compared with catalogue figures of this machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Vlasak.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
053380_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,3 kBAdobe PDFView/Open
053380_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,87 kBAdobe PDFView/Open
053380_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce323,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.