Název: Program pro výpočet ventilace a oteplení asynchronních strojů
Další názvy: Program of calculation of ventilation and heating of IM
Autoři: Vlasák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10061
Klíčová slova: asynchronní motor;hydraulický odpor;náhradní tepelná síť;oteplení;tepelný odpor;tepelný výpočet;ventilační výpočet
Klíčová slova v dalším jazyce: asynchronous engine;hydraulic resistance;spare thermal network;warming;thermal resistance;thermal calculation;calculation of ventilation
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou ventilačního a tepelného výpočtu asynchronního stroje s kotvou nakrátko. Při výpočtu se řídíme aplikací základních fyzikálních zákonů z oboru hydromechaniky a termomechaniky a proto jim jsou věnovány úvodní kapitoly. Dále je v práci popsán výpočet charakteristik ventilátoru a množství chladiva ve stroji. Součástí práce je také literární rešerše programů používaných k výpočtu oteplení elektrických strojů. Ke konci práce je představen analyzovaný motor včetně jeho tepelné sítě. Dále jsou v práci uvedeny výsledky tepelného výpočtu konkrétního asynchronního motoru a tyto výsledky jsou následně porovnány s katalogovými údaji tohoto stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis deals with issues of calculation of ventilation and thermal asynchronous machine with short armature. We follow fundamental physical laws from hydromechanics and thermomechanics in the process of calculation. That?s way the introductory chapters deal with them. In this diploma thesis I described also calculation of characteristics of fan and calculation of flow rate of coolant in the motor. This thesis includes literary summary of used programs for calculation of warming electrical machines. At the end of my thesis analysed engine and his thermal network are presented. I also present results of heat calculation of particular asynchronous engine and these results are compared with catalogue figures of this machine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martin_Vlasak.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053380_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053380_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053380_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce323,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.