Title: Izolační systém resin rich pro vinutí generátorů
Other Titles: Resin rich insulation system for generators winding
Authors: Živný, Petr
Advisor: Pihera, Josef
Stauber, Jiří
Referee: Prosr, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10072
Keywords: vinutí statoru;izolační systém resin rich a VPI;reaktoplastická izolace;nosná složka;izolační složka;homogenita;stlačitelnost;stejnosměrné napětí;střídavé napětí;ztrátový úhel;částečné výboje;průrazné napětí;elektrická pevnost;zkouška výdržným napětím;přepočítávací koeficient;elektrický průraz;tepelný průraz;elektrochemický průraz;hustota pravděpodobnosti;distribuční funkce;Charlierovo rozdělení;normální rozdělení
Keywords in different language: stator winding;insulation system resin rich and VPI;reaktoplastic isolation;carrier component;insulation component;homogeneity;compressibility;DC voltage;AC voltage;dissipation factor;partial discharges;dielectric strength;withstand voltage test;conversion factor;breakdown voltage;thermal breakdown;electrochemical breakdown;probability density;distribution function;Charlier distribution;normal distribution
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zhodnocení izolačního systému resin rich používaného pro vinutí velkých točivých elektrických strojů. Práce je rozdělena na dvě základní části skládající se ze sedmi kapitol. První část je věnována popisu izolačního systému točivých elektrických strojů, na který navazuje specifikace faktorů ovlivňujících životnost izolace statorového vinutí vysokonapěťových strojů. Uvedená část je zakončena přehledem diagnostického systému výrobních zkoušek izolačního systému elektrických strojů během výroby a následného života. Druhá část je zaměřena na zjištění přepočítávacího koeficientu pro stejnosměrné a střídavé napětí. Úvod této části tvoří základní shrnutí teorie průrazu tuhých technických izolantů, následuje popis výroby a zkoušení vzorků používaných izolačních materiálů. V závěru druhé části je vyhodnocení naměřených výsledků charakterizujících chování izolačního systému resin rich při elektrickém namáhání střídavým a stejnosměrným napětím.
Abstract in different language: This thesis targets evaluation of resin rich insulation system used for winding of large rotating electrical machines. It is divided into two basic parts consisting of seven chapters. First part presents description of insulation system of rotating electrical machines followed by specification of factors affecting stator winding insulation lifetime of highvoltage machines. This section ends with a diagnostic system overview of manufacturing tests of electrical machines insulation system during production and subsequent life. Second part presents assignment of conversion factor for AC and DC voltage. Introduction of this section includes basic summary of solid technical insulating materials breakdown theory. There is mentioned the evaluation of measurement results, which describes behaviour of resin rich insulation system during AC and DC voltage dielectric stress at the end of the second part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zivny Petr_resin rich.pdfPlný text práce23,62 MBAdobe PDFView/Open
053393_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,95 kBAdobe PDFView/Open
053393_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,34 kBAdobe PDFView/Open
053393_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce266,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.