Název: Izolační systém resin rich pro vinutí generátorů
Další názvy: Resin rich insulation system for generators winding
Autoři: Živný, Petr
Vedoucí práce/školitel: Pihera, Josef
Stauber, Jiří
Oponent: Prosr, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10072
Klíčová slova: vinutí statoru;izolační systém resin rich a VPI;reaktoplastická izolace;nosná složka;izolační složka;homogenita;stlačitelnost;stejnosměrné napětí;střídavé napětí;ztrátový úhel;částečné výboje;průrazné napětí;elektrická pevnost;zkouška výdržným napětím;přepočítávací koeficient;elektrický průraz;tepelný průraz;elektrochemický průraz;hustota pravděpodobnosti;distribuční funkce;Charlierovo rozdělení;normální rozdělení
Klíčová slova v dalším jazyce: stator winding;insulation system resin rich and VPI;reaktoplastic isolation;carrier component;insulation component;homogeneity;compressibility;DC voltage;AC voltage;dissipation factor;partial discharges;dielectric strength;withstand voltage test;conversion factor;breakdown voltage;thermal breakdown;electrochemical breakdown;probability density;distribution function;Charlier distribution;normal distribution
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zhodnocení izolačního systému resin rich používaného pro vinutí velkých točivých elektrických strojů. Práce je rozdělena na dvě základní části skládající se ze sedmi kapitol. První část je věnována popisu izolačního systému točivých elektrických strojů, na který navazuje specifikace faktorů ovlivňujících životnost izolace statorového vinutí vysokonapěťových strojů. Uvedená část je zakončena přehledem diagnostického systému výrobních zkoušek izolačního systému elektrických strojů během výroby a následného života. Druhá část je zaměřena na zjištění přepočítávacího koeficientu pro stejnosměrné a střídavé napětí. Úvod této části tvoří základní shrnutí teorie průrazu tuhých technických izolantů, následuje popis výroby a zkoušení vzorků používaných izolačních materiálů. V závěru druhé části je vyhodnocení naměřených výsledků charakterizujících chování izolačního systému resin rich při elektrickém namáhání střídavým a stejnosměrným napětím.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis targets evaluation of resin rich insulation system used for winding of large rotating electrical machines. It is divided into two basic parts consisting of seven chapters. First part presents description of insulation system of rotating electrical machines followed by specification of factors affecting stator winding insulation lifetime of highvoltage machines. This section ends with a diagnostic system overview of manufacturing tests of electrical machines insulation system during production and subsequent life. Second part presents assignment of conversion factor for AC and DC voltage. Introduction of this section includes basic summary of solid technical insulating materials breakdown theory. There is mentioned the evaluation of measurement results, which describes behaviour of resin rich insulation system during AC and DC voltage dielectric stress at the end of the second part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zivny Petr_resin rich.pdfPlný text práce23,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053393_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053393_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053393_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce266,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.