Název: Simulace asynchronního stroje
Další názvy: Simulation of asynchronous machine
Autoři: Koželuh, Jan
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Šobra, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10086
Klíčová slova: asynchronní motor;rozběhový proud;zátěžný moment;metoda hvězda - trojúhelník;parametry asynchronního motoru;matematický model;MATLAB;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: asynchronous motor;starting current;reaction torque;method star - delta;parameters of the induction motor;mathematical model;MATLAB;Simulink
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá modelováním dynamických přechodových stavů asynchronního stroje. Pozornost je věnována fyzikálnímu principu, sestavení vlastního modelu, stanovení jeho parametrů a v neposlední řadě i jeho verifikaci. Ověření výsledků pro měřením vhodného přechodového stavu ? konkrétně rozběhu asynchronního motoru metodou hvězda - trojúhelník. Na začátku práce je vysvětlena teorie a princip spouštění asynchronního motoru metodou hvězda - trojúhelník. Dále je popisována teorie a způsob stanovení parametrů konkrétního asynchronního motoru pro matematický model. Následně je vysvětlen způsob vytvoření matematického modelu a sestavením modelu asynchronního motoru v prostředí programu Matlabu. Charakteristiky získané měřením a modelací asynchronního motoru jsou porovnány a zhodnoceny. Porovnání je prováděno pro přechodový stav rozběhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The present diploma thesis deals with the modeling of dynamic transients of asynchronous machines. Attention is paid to physical principle, build their own model, setting its parameters and also its verification. Verification results for the measurement of appropriate transition state - specifically start induction motor with method star - delta. At the beginning of the work is explained by the theory and principle of starting an induction motor with method star - delta. It is described by the theory and method of determining the parameters of the induction motor mathematical model. Then explain how to creation of a mathematical model and assembly the model asynchronous motor in Matlab software. Characteristics obtained by measuring and modeling asynchronous motor are compared and evaluated. Comparison is performed to start the transition state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kozeluh_Jan.pdfPlný text práce7,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053408_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053408_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053408_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10086

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.