Title: Simulace asynchronního stroje
Other Titles: Simulation of asynchronous machine
Authors: Koželuh, Jan
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Šobra, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10086
Keywords: asynchronní motor;rozběhový proud;zátěžný moment;metoda hvězda - trojúhelník;parametry asynchronního motoru;matematický model;MATLAB;Simulink
Keywords in different language: asynchronous motor;starting current;reaction torque;method star - delta;parameters of the induction motor;mathematical model;MATLAB;Simulink
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá modelováním dynamických přechodových stavů asynchronního stroje. Pozornost je věnována fyzikálnímu principu, sestavení vlastního modelu, stanovení jeho parametrů a v neposlední řadě i jeho verifikaci. Ověření výsledků pro měřením vhodného přechodového stavu ? konkrétně rozběhu asynchronního motoru metodou hvězda - trojúhelník. Na začátku práce je vysvětlena teorie a princip spouštění asynchronního motoru metodou hvězda - trojúhelník. Dále je popisována teorie a způsob stanovení parametrů konkrétního asynchronního motoru pro matematický model. Následně je vysvětlen způsob vytvoření matematického modelu a sestavením modelu asynchronního motoru v prostředí programu Matlabu. Charakteristiky získané měřením a modelací asynchronního motoru jsou porovnány a zhodnoceny. Porovnání je prováděno pro přechodový stav rozběhu.
Abstract in different language: The present diploma thesis deals with the modeling of dynamic transients of asynchronous machines. Attention is paid to physical principle, build their own model, setting its parameters and also its verification. Verification results for the measurement of appropriate transition state - specifically start induction motor with method star - delta. At the beginning of the work is explained by the theory and principle of starting an induction motor with method star - delta. It is described by the theory and method of determining the parameters of the induction motor mathematical model. Then explain how to creation of a mathematical model and assembly the model asynchronous motor in Matlab software. Characteristics obtained by measuring and modeling asynchronous motor are compared and evaluated. Comparison is performed to start the transition state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozeluh_Jan.pdfPlný text práce7,62 MBAdobe PDFView/Open
053408_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,87 kBAdobe PDFView/Open
053408_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,68 kBAdobe PDFView/Open
053408_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.