Title: Zařízení pro vyvolávání filmových předloh
Other Titles: Equipment for developed artwork matrixes
Authors: Kämpf, Roman
Advisor: Čengery, Jiří
Referee: Freisleben, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10095
Keywords: filmové předlohy;rozměrová stabilita filmů;odporové čidlo PT500;vyvolávání filmů;regulace teploty lázně
Keywords in different language: film templates;size firmness of films;resistance sensor PT500;making films;bath temperature regulation
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá rozborem materiálů pro filmové předlohy desek plošných spojů (DPS) různých výrobců dostupných na našem trhu. Jsou zde porovnány důležité vlastnosti filmů, jako je rozměrová stálost, citlivost na světlo či ostrost obrazu. Práce popisuje stávající zařízení pro vyvolávání filmů, pro které je potřeba navrhnout a realizovat obvod na měření, regulaci teploty a cirkulaci kapaliny, která bude zajišťovat rovnoměrnou teplotu kapalin. Pro řízení procesu vyvolávání je obvod doplněn o displej zobrazující čas a zvukovou signalizaci.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis deals with analysis of materials for film templates of PCBs from various manufacturers available in our market. Individual important characterstics of the films are compared in the thesis, such as size firmness, light sensitivity or picture sharpness. Furthermore current device for developing the films is described for which there is a need to design and implement a circuit for measuring and regulating temperature and circulation of liquid, which will ensure even temperature of liquids. For controling the process of developing the film artworks the circuit are supplemented with a display showing time and sound signalisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
053417_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,59 kBAdobe PDFView/Open
053417_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,1 kBAdobe PDFView/Open
053417_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.