Název: Zařízení pro vyvolávání filmových předloh
Další názvy: Equipment for developed artwork matrixes
Autoři: Kämpf, Roman
Vedoucí práce/školitel: Čengery, Jiří
Oponent: Freisleben, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10095
Klíčová slova: filmové předlohy;rozměrová stabilita filmů;odporové čidlo PT500;vyvolávání filmů;regulace teploty lázně
Klíčová slova v dalším jazyce: film templates;size firmness of films;resistance sensor PT500;making films;bath temperature regulation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá rozborem materiálů pro filmové předlohy desek plošných spojů (DPS) různých výrobců dostupných na našem trhu. Jsou zde porovnány důležité vlastnosti filmů, jako je rozměrová stálost, citlivost na světlo či ostrost obrazu. Práce popisuje stávající zařízení pro vyvolávání filmů, pro které je potřeba navrhnout a realizovat obvod na měření, regulaci teploty a cirkulaci kapaliny, která bude zajišťovat rovnoměrnou teplotu kapalin. Pro řízení procesu vyvolávání je obvod doplněn o displej zobrazující čas a zvukovou signalizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted diploma thesis deals with analysis of materials for film templates of PCBs from various manufacturers available in our market. Individual important characterstics of the films are compared in the thesis, such as size firmness, light sensitivity or picture sharpness. Furthermore current device for developing the films is described for which there is a need to design and implement a circuit for measuring and regulating temperature and circulation of liquid, which will ensure even temperature of liquids. For controling the process of developing the film artworks the circuit are supplemented with a display showing time and sound signalisation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053417_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053417_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053417_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.