Title: Analýza zpětných vlivů zdrojů rozptýlené výroby na distribuční síť
Other Titles: Analysis of distributed generation sources impacts on the distribution network
Authors: Petrásek, Jan
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Mezera, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10099
Keywords: obnovitelný zdroj energie;fotovoltaická elektrárna;návratnost;kvalita napětí;odchylka napětí;harmonický proud
Keywords in different language: renewable source of energy;photovoltaic power plant;return;quality of voltage;deviation of voltage;harmonic current
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje obecně na obnovitelné zdroje energie, které budou v budoucnu nabírat na významu. Hlavně z toho důvodu, že zásoby uhlí jsou vyčerpatelné, a proto budou muset být tepelné elektrárny nahrazeny alternativním zdrojem energie. Konkrétně práce rozpracovává jeden z druhů OZE a to fotovoltaické elektrárny. Na začátku jsou popsány fotovoltaické panely, jejich historie a princip. Dále je uvedeno využití energie ze Slunce v podmínkách ČR. Třetí bod se zabývá návratností investice do fotovoltaické výrobny elektřiny. Poslední teoretický bod přibližuje problematiku kvality napětí. Hlavní náplní práce je posouzení zpětných vlivů na distribuční síť. Nejprve jsou vyhodnocena získaná data z měření od společnosti E.ON. Kontroloval jsem odchylky napětí, které musí být mezi 90 a 110 procenty jmenovitého napětí. Na závěr práce jsem provedl posouzení připojitelnosti dané FVE, kontroloval jsem navýšení napětí připojenou fotovoltaickou elektrárnou a harmonické proudy. Otázkou zůstává, zda je nejlepší cestou budovat fotovoltaické elektrárny, či dát přednost například vodním elektrárnám. Tuto úvahu podporuje také fakt, že v roce 2011 bylo v ČR z 1 MW instalovaného výkonu vyrobeno FVE 1 074,6 MWh a VE 2 688,2 MWh. Na jednotku instalovaného výkonu vyrobí vodní elektrárny 2,5x více elektrické energie.
Abstract in different language: The Master thesis focuses generally on renewable sources of energy which will in future be gaining in importance. Mainly because reserves of coal are finite and for this reason thermal power plants will have to be replaced with alternative source of energy. Specifically, work elaborates on one kind of renewable sources energy namely photovoltaic power plants. At the beginning photovoltaic panels are described, their history and principles. Next, the use of energy from the sun in Czech Republic is mentioned. The third point deals with the return on investment in photovoltaic power plants. The issue of quality of voltage is closely described in last theoretical point. The main concern of thesis is the assessment of feedback effects on the distribution network. First, the data are evaluated, which were obtained from measurements from company E.ON. I checked the deviation of voltage, which must be between 90 and 110 percent of rated voltage. At the end of the work, I undertook the assessment of the connectivity the photovoltaic power plants, I checked increase of voltage with connected photovoltaic power plants and harmonic currents. The question remains whether the best way is building photovoltaic power plants, or to prefer for example water power plants. The fact that in year 2011 it was from 1 MW installed capacity it was produced from photovoltaic power plants 1 074,6 MWh and from water power plants 2 688,2 MWh supports this thought. Water power plants produced 2,5 times more electrical energy per unit installed capacity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Petrasek.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
053534_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce449,97 kBAdobe PDFView/Open
053534_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,94 kBAdobe PDFView/Open
053534_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.