Název: Analýza zpětných vlivů zdrojů rozptýlené výroby na distribuční síť
Další názvy: Analysis of distributed generation sources impacts on the distribution network
Autoři: Petrásek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Mezera, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10099
Klíčová slova: obnovitelný zdroj energie;fotovoltaická elektrárna;návratnost;kvalita napětí;odchylka napětí;harmonický proud
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable source of energy;photovoltaic power plant;return;quality of voltage;deviation of voltage;harmonic current
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje obecně na obnovitelné zdroje energie, které budou v budoucnu nabírat na významu. Hlavně z toho důvodu, že zásoby uhlí jsou vyčerpatelné, a proto budou muset být tepelné elektrárny nahrazeny alternativním zdrojem energie. Konkrétně práce rozpracovává jeden z druhů OZE a to fotovoltaické elektrárny. Na začátku jsou popsány fotovoltaické panely, jejich historie a princip. Dále je uvedeno využití energie ze Slunce v podmínkách ČR. Třetí bod se zabývá návratností investice do fotovoltaické výrobny elektřiny. Poslední teoretický bod přibližuje problematiku kvality napětí. Hlavní náplní práce je posouzení zpětných vlivů na distribuční síť. Nejprve jsou vyhodnocena získaná data z měření od společnosti E.ON. Kontroloval jsem odchylky napětí, které musí být mezi 90 a 110 procenty jmenovitého napětí. Na závěr práce jsem provedl posouzení připojitelnosti dané FVE, kontroloval jsem navýšení napětí připojenou fotovoltaickou elektrárnou a harmonické proudy. Otázkou zůstává, zda je nejlepší cestou budovat fotovoltaické elektrárny, či dát přednost například vodním elektrárnám. Tuto úvahu podporuje také fakt, že v roce 2011 bylo v ČR z 1 MW instalovaného výkonu vyrobeno FVE 1 074,6 MWh a VE 2 688,2 MWh. Na jednotku instalovaného výkonu vyrobí vodní elektrárny 2,5x více elektrické energie.
Abstrakt v dalším jazyce: The Master thesis focuses generally on renewable sources of energy which will in future be gaining in importance. Mainly because reserves of coal are finite and for this reason thermal power plants will have to be replaced with alternative source of energy. Specifically, work elaborates on one kind of renewable sources energy namely photovoltaic power plants. At the beginning photovoltaic panels are described, their history and principles. Next, the use of energy from the sun in Czech Republic is mentioned. The third point deals with the return on investment in photovoltaic power plants. The issue of quality of voltage is closely described in last theoretical point. The main concern of thesis is the assessment of feedback effects on the distribution network. First, the data are evaluated, which were obtained from measurements from company E.ON. I checked the deviation of voltage, which must be between 90 and 110 percent of rated voltage. At the end of the work, I undertook the assessment of the connectivity the photovoltaic power plants, I checked increase of voltage with connected photovoltaic power plants and harmonic currents. The question remains whether the best way is building photovoltaic power plants, or to prefer for example water power plants. The fact that in year 2011 it was from 1 MW installed capacity it was produced from photovoltaic power plants 1 074,6 MWh and from water power plants 2 688,2 MWh supports this thought. Water power plants produced 2,5 times more electrical energy per unit installed capacity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Petrasek.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053534_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce449,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053534_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053534_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.