Title: Návrh inteligentní elektroinstalace sběrnicového a radiofrekvenčního typu v nízkoenergetickém rodinném sídle
Other Titles: Project of intelligent wiring system by bus and radiofrequency way in low-energy family estate
Authors: Kratochvíl, Miroslav
Advisor: Martínek, Zbyněk
Holý, Miloš
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10112
Keywords: moderní systémy elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace;sběrnicový systém;radiofrekvenční systém;senzor;akurátory;účastník na sběrnici;nízkoenergetický dům;rekuperace tepla;tepelné čerpadlo;solární kolektory;fotovoltaické panely;projekt elektroinstalace;dimenzování přípojky;kontroly při dimenzování;ekonomická bilance
Keywords in different language: modern wiring systems;intelligent wiring system;bus system;radiofrequency system;sensor;actuators;participant on bus;low-energy house;heat recovery;heat pump;solar collectors;photovoltaic panels;project of wiring system;dimensioning of service line;checks at the dimensioning;economic balance
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kompletní projekt elektroinstalace moderními systémy v nízkoenergetickém rodinném sídle, konkrétně se jedná o sběrnicový systém Nikobus a radiofrekvenční systém Xcomfort od firmy Eaton Elektrotechnika s.r.o. Obsahem mé práce je objasnění základních rozdílů v provedení mezi instalací moderními systémy a instalací provedenou klasickým způsobem. Dále se v poměrně širokém pojetí zaměřuji na jednotlivá zařízení, kterými se běžně vybavují domy s nízkou energetickou náročností. Hlavním zaměřením mojí práce je vypracování kompletního projektu elektroinstalace oběma moderními systémy včetně vybavení domu základními nízkoenergetickými prvky. Součástí projektu je také výpočet pro dimenzování přípojky. Na závěr je provedeno srovnání obou systémů z hlediska ekonomické bilance a jednotlivých výhod a nevýhod.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is aimed at a complete project of wiring system by modern systems in low-energetic family house, concretely by bus system Nikobus and radiofrequency system Xcomfort from company Eaton Elektrotechnika L.L.C. In my thesis I specify basic differences among type of construction of wiring system by modern systems and classical way. Further in relatively wide conception I am concerned with appliances, which are usually installed in houses with low energetic intensity. The main aim of my thesis is to working up complete project of wiring system by modern systems including also equipment of house by low-energetic appliances. Calculation for dimensioning of service line is also part of project. At the conclusion I compared both of the systems in terms of economic balance and their advantages and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kratochvil_Miroslav_pdf.pdfPlný text práce7,58 MBAdobe PDFView/Open
053547_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,28 kBAdobe PDFView/Open
053547_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,47 kBAdobe PDFView/Open
053547_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce366,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.