Název: Návrh inteligentní elektroinstalace sběrnicového a radiofrekvenčního typu v nízkoenergetickém rodinném sídle
Další názvy: Project of intelligent wiring system by bus and radiofrequency way in low-energy family estate
Autoři: Kratochvíl, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Holý, Miloš
Oponent: Holý, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10112
Klíčová slova: moderní systémy elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace;sběrnicový systém;radiofrekvenční systém;senzor;akurátory;účastník na sběrnici;nízkoenergetický dům;rekuperace tepla;tepelné čerpadlo;solární kolektory;fotovoltaické panely;projekt elektroinstalace;dimenzování přípojky;kontroly při dimenzování;ekonomická bilance
Klíčová slova v dalším jazyce: modern wiring systems;intelligent wiring system;bus system;radiofrequency system;sensor;actuators;participant on bus;low-energy house;heat recovery;heat pump;solar collectors;photovoltaic panels;project of wiring system;dimensioning of service line;checks at the dimensioning;economic balance
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kompletní projekt elektroinstalace moderními systémy v nízkoenergetickém rodinném sídle, konkrétně se jedná o sběrnicový systém Nikobus a radiofrekvenční systém Xcomfort od firmy Eaton Elektrotechnika s.r.o. Obsahem mé práce je objasnění základních rozdílů v provedení mezi instalací moderními systémy a instalací provedenou klasickým způsobem. Dále se v poměrně širokém pojetí zaměřuji na jednotlivá zařízení, kterými se běžně vybavují domy s nízkou energetickou náročností. Hlavním zaměřením mojí práce je vypracování kompletního projektu elektroinstalace oběma moderními systémy včetně vybavení domu základními nízkoenergetickými prvky. Součástí projektu je také výpočet pro dimenzování přípojky. Na závěr je provedeno srovnání obou systémů z hlediska ekonomické bilance a jednotlivých výhod a nevýhod.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted diploma thesis is aimed at a complete project of wiring system by modern systems in low-energetic family house, concretely by bus system Nikobus and radiofrequency system Xcomfort from company Eaton Elektrotechnika L.L.C. In my thesis I specify basic differences among type of construction of wiring system by modern systems and classical way. Further in relatively wide conception I am concerned with appliances, which are usually installed in houses with low energetic intensity. The main aim of my thesis is to working up complete project of wiring system by modern systems including also equipment of house by low-energetic appliances. Calculation for dimensioning of service line is also part of project. At the conclusion I compared both of the systems in terms of economic balance and their advantages and disadvantages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kratochvil_Miroslav_pdf.pdfPlný text práce7,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053547_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053547_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053547_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce366,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.