Název: Návrh malé vodní elektrárny v obci Radonice
Další názvy: Project of small hydro power plant in comunity Radonice
Autoři: Kruml, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10113
Klíčová slova: Potenciál vodního toku;vodní energie;malá vodní elektrárna;MVE;vodní kolo;vodní turbína;vodní motor;generátor;rekonstrukce;spád;průtok;výkon;účinnost;ekonomie provozu;radonický mlýn.
Klíčová slova v dalším jazyce: Potential water flow;water energy;small hydro power plant;water wheel;water turbine;water engine;generator;reconstruction;gradient;flow;power;efficiency;economy of operation;the mill of radonice
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny v lokalitě radonického mlýna a na následné zhodnocení celého návrhu. Text je rozdělen do čtyř základních částí. První část se zabývá především základními principy a vlastnostmi vodních elektráren, rozdělením a popisem základních druhů vodních motorů. Druhá část je zaměřena na zhodnocení lokality radonického mlýna z hlediska možnosti výstavby malé vodní elektrárny a teorie proveditelnosti. Třetí část je zaměřena na samotný návrh MVE z hlediska stavebních úprav, návrhu turbíny, generátoru a silnoproudé části včetně řídícího systému. Závěrečná čtvrtá část hodnotí celkový návrh z hlediska ekonomické návratnosti, dopadu na životní prostředí a celkového přínosu v lokalitě radonického mlýna.
Abstrakt v dalším jazyce: This master?s thesis presents a design proposal of a small hydroelectric power station to be located at a water mill in Radonice, West Bohemia, and a subsequent evaluation of this proposal. The thesis comprises of four sections. Section 1 introduces the basic principles and qualities of hydroelectric power plants as well as the classification and description of the elementary types of water engines. Section 2 assesses the suitability of the Radonice mill?s location for constructing a small hydroelectric power station applying, among other, the feasibility theory. Section 3 represents the actual design proposal including the necessary building adjustments, the turbine, the generator and the high-voltage section containing the control system. Section 4 evaluates the proposal with regard to its economic profitability, environmental effects and the overall benefits to the Radonice mill?s location.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE_JAN_KRUML.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053548_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce253,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053548_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053548_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce322,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.