Title: Návrh malé vodní elektrárny v obci Radonice
Other Titles: Project of small hydro power plant in comunity Radonice
Authors: Kruml, Jan
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10113
Keywords: Potenciál vodního toku;vodní energie;malá vodní elektrárna;MVE;vodní kolo;vodní turbína;vodní motor;generátor;rekonstrukce;spád;průtok;výkon;účinnost;ekonomie provozu;radonický mlýn.
Keywords in different language: Potential water flow;water energy;small hydro power plant;water wheel;water turbine;water engine;generator;reconstruction;gradient;flow;power;efficiency;economy of operation;the mill of radonice
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny v lokalitě radonického mlýna a na následné zhodnocení celého návrhu. Text je rozdělen do čtyř základních částí. První část se zabývá především základními principy a vlastnostmi vodních elektráren, rozdělením a popisem základních druhů vodních motorů. Druhá část je zaměřena na zhodnocení lokality radonického mlýna z hlediska možnosti výstavby malé vodní elektrárny a teorie proveditelnosti. Třetí část je zaměřena na samotný návrh MVE z hlediska stavebních úprav, návrhu turbíny, generátoru a silnoproudé části včetně řídícího systému. Závěrečná čtvrtá část hodnotí celkový návrh z hlediska ekonomické návratnosti, dopadu na životní prostředí a celkového přínosu v lokalitě radonického mlýna.
Abstract in different language: This master?s thesis presents a design proposal of a small hydroelectric power station to be located at a water mill in Radonice, West Bohemia, and a subsequent evaluation of this proposal. The thesis comprises of four sections. Section 1 introduces the basic principles and qualities of hydroelectric power plants as well as the classification and description of the elementary types of water engines. Section 2 assesses the suitability of the Radonice mill?s location for constructing a small hydroelectric power station applying, among other, the feasibility theory. Section 3 represents the actual design proposal including the necessary building adjustments, the turbine, the generator and the high-voltage section containing the control system. Section 4 evaluates the proposal with regard to its economic profitability, environmental effects and the overall benefits to the Radonice mill?s location.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_JAN_KRUML.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
053548_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce253,47 kBAdobe PDFView/Open
053548_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,3 kBAdobe PDFView/Open
053548_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce322,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.