Název: Návrh OFF - GRID systému pro malé odběratelské místo
Další názvy: Concept of OFF - GRID system for small suply point
Autoři: Štajner, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Černý, Radim
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10114
Klíčová slova: off-grid systém;obnovitelné zdroje energie;distribuční síť;fotovoltaický systém;mikrokogenerační jednotka
Klíčová slova v dalším jazyce: off-grid system;renewable sources of energy;delivery network;photovoltaic system;microcogeneration unit
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem Off-grid systému pro malé odběratelské místo, respektive pro rodinný dům. Off-grid systém lze volně přeložit jako soběstačný systém, který není závislý na dodávce elektřiny z distribuční sítě. Práce je rozdělena na několik hlavních bodů. V první části se zaměřuji na popis obnovitelných zdrojů energie v České republice v obecném pojetí, rozborem solární energie dále fotovoltaickým systémem a jeho zhodnocením v provozu. Druhá část je již samotný návrh Off-grid systému, kde jsou podrobně rozebrány jednotlivé části potřebné pro chod systému. V tabulkových formách jsou porovnány investiční náklady pro navržené varianty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with design of Off-grid system for small supply point like a family house. Off-grid system is self-sustaining system which is not dependant on electricity from delivery network. The thesis is divided into two parts. First one deals with description of renewable sources of energy, photovoltaic system and its evaluation. Second part deals with Off-grid system itself and detail analysis of individual parts necessary for working system. It also contains comparison of the investment costs between suggested variants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP tisk.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053549_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053549_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053549_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.