Title: Řízení napětí a činného/jalového výkonu v elektrizačních soustavách s použitím transformátorů s přepínačem odboček
Other Titles: Steady-State V/P/Q Control in Electric Power Systems using Tap-Changing Transformers
Authors: Slivoně, Jakub
Advisor: Veleba, Jan
Referee: Síťař, Vladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10125
Keywords: provoz elektrizačních soustav;metoda uzlových napětí;řešení chodu soustavy;Gauss-Seidelova metoda;Newton-Raphsonova metoda;regulační transformátor pod zatížením;přepínač odboček
Keywords in different language: power system operation;node voltage method;load flow analysis;Gauss-Seidel method;Newton-Raphson method;on-load tap-changing transformer;tap changer
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá řešením chodu elektrizačních soustav se začleněním transformátorů s přepínači odboček pod zatížením pro U/Q/P regulaci. Jsou představeny metodiky a algoritmy pro modelování výše uvedeného problému v numerických metodách Gauss-Seidel a Newton-Raphson v prostředí MATLAB 7.1. Důraz byl kladen na všestrannost použití vytvořených programů, tj. pro řešení libovolně velké elektrizační soustavy vč. optimálního nastavení odboček regulačních transformátorů pro co nejlepší splnění daných cílových U/Q/P ve vybraných uzlech/linkách sítě. K ověření správnosti a funkčnosti použitých algoritmů bylo testováno široké spektrum sítí různého rozsahu a výsledky byly porovnány s jiným, nezávislým softwarem. Je také předvedena praktická ukázka využití programů pro simulaci řízení napětí ve vybrané distribuční soustavě. V závěru práce jsou jednotlivé přístupy k modelování regulačních transformátorů vyhodnoceny a je diskutován potenciál jejich dalšího využití v elektrizační soustavě České republiky.
Abstract in different language: This thesis deals with load flow analysis of electric power systems with included on-load tap changing (OLTC) transformers for V/Q/P control. Methodologies and algorithms are presented for modeling the above problem using Gauss Seidel and Newton-Raphson methods in MATLAB 7.1. Main emphasis was placed on versatility of created programs, i.e. for solving an arbitrarily large power system incl. optimal tap settings for meeting the V/Q/P targets in selected buses/branches. Wide range of test power systems was tested to verify the performance of the algorithms, results were compared with another, independent software. Practical use of programs is demonstrated when voltage control in the chosen distribution network is simulated. Individual approaches for modeling OLTC transformers are assessed along with their potentials for further use in electric power system of Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Slivone_Jakub.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
053560_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce495,65 kBAdobe PDFView/Open
053560_oponent.pdfPosudek oponenta práce474,23 kBAdobe PDFView/Open
053560_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.