Title: Modelování proudění vzduchu v městské zástavbě ve vybrané lokalitě města Plzně
Other Titles: Modelling of airflow in urban built-up area in selected locality of city of Pilsen
Authors: Hadraba, Jiří
Advisor: Škorpil, Jan
Hostýnek, Jiří
Referee: Lepka, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10137
Keywords: vítr;rychlost větru;směr větru;anemometr;Beaufortova stupnice;WAsP engineering;staniční síť;přístrojová technika;modelování proudění vzduchu;větrná růžice;kvantil;medián;četnost;meteorologie;klimatologie
Keywords in different language: wind;wind speed;wind direction;wind-gauge;Beaufort scale;WAsP engineering;station network;instrumentation technique;modelling airflow;wind rose;quantile;median;frequency;meteorology;climatology
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na praktické využívání softwaru, určeného k modelování proudění vzduchu v určitých lokalitách. V práci je obecně popsána problematika proudění vzduchu, jeho měření a ukládání dat. Dále jsou v práci uvedeny informace o měření rychlosti a směru větru. V druhé části práce je pak proveden vlastní výpočet z dostupných dat meteorologické stanice Plzeň - Mikulka, statistické vyhodnocení dat a jejich použití jako vstupní data pro samotné modelování v použitém softwaru WAsP Engineering. Tyto vymodelované situace vlastních oblastí, které jsem zvolil v místě ZČU v Plzni a v nedaleké městské zástavbě, jsou zobrazeny jak grafickým, tak i tabulkovým způsobem. Z těchto dostupných údajů je provedeno porovnání oblastí při dvou situacích. Jedna situace modeluje oblast bez jakékoli zástavby a druhá se skutečnou zástavbou. V závěru práce je pak uvedeno zhodnocení tohoto modelování s informacemi, jakým způsobem ovlivňuje zástavba proudění vzduchu.
Abstract in different language: This thesis is focused on the practical use of the software, designed to model the airflow in certain locations. In the thesis there are described problems of air, its measurement and data storage. Furthermore, this work provides information on the measurement of wind speed and direction. In the second part the is then realized own calculation of the available meteorological data station Plzen - Mikulka, statistical evaluation of the data and it is used as input data for the actual modeling software used in WAsP Engineering. These situations modeled their own areas, which I have chosen at the University of West Bohemia in Pilsen and nearby urban areas are displayed as graphical and tabular manner and the data available is a comparison of the areas in the two situations. One situation models the area without any buildings and the other real estate. The conclusion is stated evaluation of this model with information how development affects airflow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hadraba J - E11N0091P - DP2013.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFView/Open
053761_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,56 kBAdobe PDFView/Open
053761_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,95 kBAdobe PDFView/Open
053761_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.