Název: Modelování proudění vzduchu v městské zástavbě ve vybrané lokalitě města Plzně
Další názvy: Modelling of airflow in urban built-up area in selected locality of city of Pilsen
Autoři: Hadraba, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Hostýnek, Jiří
Oponent: Lepka, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10137
Klíčová slova: vítr;rychlost větru;směr větru;anemometr;Beaufortova stupnice;WAsP engineering;staniční síť;přístrojová technika;modelování proudění vzduchu;větrná růžice;kvantil;medián;četnost;meteorologie;klimatologie
Klíčová slova v dalším jazyce: wind;wind speed;wind direction;wind-gauge;Beaufort scale;WAsP engineering;station network;instrumentation technique;modelling airflow;wind rose;quantile;median;frequency;meteorology;climatology
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na praktické využívání softwaru, určeného k modelování proudění vzduchu v určitých lokalitách. V práci je obecně popsána problematika proudění vzduchu, jeho měření a ukládání dat. Dále jsou v práci uvedeny informace o měření rychlosti a směru větru. V druhé části práce je pak proveden vlastní výpočet z dostupných dat meteorologické stanice Plzeň - Mikulka, statistické vyhodnocení dat a jejich použití jako vstupní data pro samotné modelování v použitém softwaru WAsP Engineering. Tyto vymodelované situace vlastních oblastí, které jsem zvolil v místě ZČU v Plzni a v nedaleké městské zástavbě, jsou zobrazeny jak grafickým, tak i tabulkovým způsobem. Z těchto dostupných údajů je provedeno porovnání oblastí při dvou situacích. Jedna situace modeluje oblast bez jakékoli zástavby a druhá se skutečnou zástavbou. V závěru práce je pak uvedeno zhodnocení tohoto modelování s informacemi, jakým způsobem ovlivňuje zástavba proudění vzduchu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the practical use of the software, designed to model the airflow in certain locations. In the thesis there are described problems of air, its measurement and data storage. Furthermore, this work provides information on the measurement of wind speed and direction. In the second part the is then realized own calculation of the available meteorological data station Plzen - Mikulka, statistical evaluation of the data and it is used as input data for the actual modeling software used in WAsP Engineering. These situations modeled their own areas, which I have chosen at the University of West Bohemia in Pilsen and nearby urban areas are displayed as graphical and tabular manner and the data available is a comparison of the areas in the two situations. One situation models the area without any buildings and the other real estate. The conclusion is stated evaluation of this model with information how development affects airflow.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hadraba J - E11N0091P - DP2013.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053761_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053761_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053761_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.