Název: Návrh solárního systému pro zásobování rodinného domu TUV
Další názvy: Design solar systems for domestic hot water preparing in family house
Autoři: Popovič, Michal
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10141
Klíčová slova: sluneční záření;solární konstanta;přímé sluneční záření;difúzní sluneční záření;intenzita slunečního záření;solární systém;ohřev vody;komponenty solárního systému;solární kolektor;solární zásobník;účinnost kolektoru;ekonomická bilance;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: solar radiation;solar constant;direct solar radiation;indirect solar radiation;solar intensity;solar system;water heating;components solar system;solar collector;solar accumulator;collector efficiency;economic balance;economic return
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu solárního systému pro ohřev teplé vody rodinného domu. Práce nejprve charakterizuje solární energii jako takovou, popisuje Slunce a energii slunečního záření dopadající na zemský povrch. Charakterizuje jednotlivé druhy slunečního záření a jejich využití pro ohřev vody. Dále popisuje solární systémy pro ohřev vody a jejich nejdůležitější solární komponenty. V práci je také provedeno porovnání klasického termického ohřevu vody s možností využití fotovoltaických panelů. V konkrétním návrhu pro rodinný dům je proveden výpočet množství dopadající energie, účinnost kolektorů a množství získané energie z nich. Z výpočtu je stanovena plocha kolektorů a je proveden výpočet solárního zásobníku. Z vypočtených hodnot jsou navrženy komponenty pro solární systém. V závěru práce je provedeno zhodnocení solárního systému z hlediska energetického, ekonomického a ekologického.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on processing the concept of the solar system for heating hot water for a house. At first, the thesis describes the solar energy itself, describes the Sun and solar energy falling on the Earth?s surface. Then it describes the types of solar radiation and their use for water heating. It also describes solar systems for water heating and their main components. The work also includes comparison of the classical thermal water heating with the ability of using photovoltaic panels. In proposal of concrete house is the calculation of the amount of energy, energy efficiency of the collectors and the amount of energy gained from them. From the calculation is determined the collector size and a calculation of the solar tank. From the calculated values are designed main components for the solar system. At the end is an evaluation of the solar system in energetic way, economic way and environmental way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh solarniho systemu pro zasobovani rodinneho domu TUV.pdfPlný text práce9,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053765_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053765_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053765_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10141

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.